Katechezy

Modlitwa ustna – ks. Rafał Barciński

„Modlitwa jest życiem nowego serca” (KKK 2697). Piękne jest to katechizmowe zdanie. To charakterystyka życia chrześcijanina. Inaczej mówiąc – chrześcijanin bez modlitwy jest jak trup. Św. Grzegorz z Nazjanzu powie: „Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy”. Warto jednak…

Kościół święty – ks. Janusz Chyła

Kościół jest zarówno Boży, jak i ludzki. Święty z uwagi na źródło, z którego pochodzi, i obecność w nim Ducha Świętego, który prowadzi go po drogach czasu. Ale jest zarazem współtworzony przez grzeszników wezwanych do nawrócenia i życia Ewangelią. Już w Starym Testamencie czytamy: „Bądźcie świętymi, bo…

Cnoty teologalne – wiara, nadzieja i miłość – ks. Tomasz Huzarek

Przedmiotem cnót moralnych jest to, co intelekt ludzki może zrozumieć, ująć. Natomiast przedmiotem cnót teologicznych jest Bóg, który przewyższa poznanie rozumu. Tego rodzaju „siły” – których początkiem, motywem oraz przedmiotem jest sam Bóg – nazywają się cnotami teologalnymi (virtutes theologicae).…

Sakrament bierzmowania – ks. Andrzej Megger

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, bierzmowanie jest drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, a jego przyjęcie jest konieczne do dopełnienia łaski chrztu (KKK 1285). Bierzmowanie udziela przede wszystkim daru samego Ducha Świętego, przez co ochrzczeni głębiej zostają zakorzenieni w synostwie Bożym, jeszcze ściślej…

Przemijanie ku wiecznej Miłości – ks. Sławomir Kunka

Św. Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” przypomniał ważną prawdę ludzkiej egzystencji. Z jednej strony jest ona prosta i nawet oczywista, z drugiej zaś stanowi mocny i głęboki fundament radości oraz nadziei codziennego życia. Brzmi ona: „przemijanie ma sens”.

Róże Pierwszej Apostołki – ks. Sławomir Kunka

Jesień każdego roku niezaprzeczalnie przypomina, że świat wokół nas się zmienia, a wiele z tego, co nas otacza, nieodwracalnie przemija. Wiara jednak pozwala nam dostrzec więcej. Dzięki niej wciąż może trwać wiosna, gdyż „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;…

Kościół apostolski – ks. Janusz Chyła

Słowa i dzieło Jezusa Chrystusa nie są zamknięte w przeszłości. Mamy do nich dostęp dzięki Duchowi Świętemu, który wciąż jest i działa w Kościele. Wydarzenia sprzed wieków są wciąż aktualne. Ostatnim z czterech przymiotów określających Kościół w Credo jest apostolskość.

Strach pomostem do Boga – Peter Kreeft

Doskonały lęk usuwa fałszywą miłość. Doskonała miłość usuwa lęk, ale jeśli nie mamy żadnego lęku, nie osiągniemy doskonałej miłości. Lęk to gąsienica; miłość to motyl.

Śmierć – drugie narodzenie do życia wiecznego – ks. Sławomir Kunka

W „Kazaniu na górze” Jezus przekazał swym uczniom osiem błogosławieństw. Zachęcał w nim do postawy pokory, miłosierdzia, czystości serca oraz wprowadzania pokoju. Ponadto Zbawiciel pragnął pouczyć swych słuchaczy, że każde cierpienie, fałszywe oskarżenie oraz prześladowanie, które będą oni cierpieć z…

Codzienna modlitwa Ludu Bożego – ks. Andrzej Megger

Życie Kościoła nie ogranicza się jedynie do celebracji Eucharystii i pozostałych sakramentów. Jezus zachęcał, aby Jego uczniowie modlili się nieustannie i nigdy nie ustawali (Łk 18,1). Odpowiedzią na to wezwanie jest Liturgia godzin (dawniej nazywana brewiarzem).

Jeden Kościół – ks. Janusz Chyła

Wśród przymiotów opisujących Kościół symbol nicejsko-konstantynopolitański wymienia cztery. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Prawda o jedyności Kościoła to w pierwszej kolejności konsekwencja jego pochodzenia.

Przewodnicy modlitwy – ks. Rafał Barciński

W naszym życiu potrzebujemy świadków, którzy nie tylko nas nauczą czegoś, ale ukażą rzeczywistość, którą żyją. Tacy świadkowie szczególnie w cenie są w przestrzeni wiary. Wiele już usłyszeliśmy konferencji, kazań, pouczeń, referatów, lekcji…

Kościół – ks. Janusz Chyła

Kościół – słowo mające wiele znaczeń. Zazwyczaj pierwsze skojarzenia wiążą się z miejscem, w którym gromadzą się ludzie na modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i celebrację sakramentów. Ale nie jest to jedyne i nawet nie najważniejsze znaczenie tego słowa.

Z pasterzami u żłóbka – ks. Wojciech Pikor

Wiara pasterzy szukała znaków, ale nie po to, by zaspokoić swoje pragnienie cudowności, lecz po to, by zrozumieć prawdę, której zawierzyli. Nie jest to wyprawa na płaszczyźnie czysto rozumowej. Widać w ich szukaniu „z pośpiechem” (Łk 2,16) towarzyszące im emocje…