Katechezy

Bóg ukryty w liturgii – ks. Andrzej Megger

Celebrowane w liturgii misterium naszego odkupienia dokonuje się za pomocą znaków i symboli. Zbawcza rzeczywistość jest ukryta przed naszymi oczyma, ponieważ „Królestwo Boże nie jest z tego świata” (J 18,36).

Łaska – cnota – grzech – ks. Tomasz Huzarek

Według ustalonej w Katechizmie Kościoła Katolickiego kolejności omawiania porządku moralności chrześcijańskiej teraz – po omówieniu cnót kardynalnych i boskich – należałoby omówić dary Ducha Świętego. Chciałbym jednak uciec nieco od tego ustalonego porządku i wtrącić w tym miejscu coś, co…

Jeden chrzest – ks. Janusz Chyła

Kościół rozwija się i karmi Słowem Bożym i sakramentami. Spośród siedmiu skutecznych i widzialnych znaków niewidzialnej łaski w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim wymieniamy tylko jeden – chrzest. Jest on pierwszym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (obok bierzmowania i Eucharystii).

Kościół katolicki – ks. Janusz Chyła

Wśród określeń opisujących Kościół, jest przymiotnik „katolicki” (gr. katholikós), czyli powszechny, uniwersalny, zupełny, cały. Kościół jest katolicki w podwójnym wymiarze – czasowym i przestrzennym. Jezus Chrystus, który powołał uczniów, aby uczynić z nich wspólnotę, wciąż jest obecny w Kościele. Mijają wieki, a wiara, nadzieja i miłość…

Modlitwa ustna – ks. Rafał Barciński

„Modlitwa jest życiem nowego serca” (KKK 2697). Piękne jest to katechizmowe zdanie. To charakterystyka życia chrześcijanina. Inaczej mówiąc – chrześcijanin bez modlitwy jest jak trup. Św. Grzegorz z Nazjanzu powie: „Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy”. Warto jednak…

Kościół święty – ks. Janusz Chyła

Kościół jest zarówno Boży, jak i ludzki. Święty z uwagi na źródło, z którego pochodzi, i obecność w nim Ducha Świętego, który prowadzi go po drogach czasu. Ale jest zarazem współtworzony przez grzeszników wezwanych do nawrócenia i życia Ewangelią. Już w Starym Testamencie czytamy: „Bądźcie świętymi, bo…

Cnoty teologalne – wiara, nadzieja i miłość – ks. Tomasz Huzarek

Przedmiotem cnót moralnych jest to, co intelekt ludzki może zrozumieć, ująć. Natomiast przedmiotem cnót teologicznych jest Bóg, który przewyższa poznanie rozumu. Tego rodzaju „siły” – których początkiem, motywem oraz przedmiotem jest sam Bóg – nazywają się cnotami teologalnymi (virtutes theologicae).…

Sakrament bierzmowania – ks. Andrzej Megger

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, bierzmowanie jest drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, a jego przyjęcie jest konieczne do dopełnienia łaski chrztu (KKK 1285). Bierzmowanie udziela przede wszystkim daru samego Ducha Świętego, przez co ochrzczeni głębiej zostają zakorzenieni w synostwie Bożym, jeszcze ściślej…

Przemijanie ku wiecznej Miłości – ks. Sławomir Kunka

Św. Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” przypomniał ważną prawdę ludzkiej egzystencji. Z jednej strony jest ona prosta i nawet oczywista, z drugiej zaś stanowi mocny i głęboki fundament radości oraz nadziei codziennego życia. Brzmi ona: „przemijanie ma sens”.

Róże Pierwszej Apostołki – ks. Sławomir Kunka

Jesień każdego roku niezaprzeczalnie przypomina, że świat wokół nas się zmienia, a wiele z tego, co nas otacza, nieodwracalnie przemija. Wiara jednak pozwala nam dostrzec więcej. Dzięki niej wciąż może trwać wiosna, gdyż „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;…

Kościół apostolski – ks. Janusz Chyła

Słowa i dzieło Jezusa Chrystusa nie są zamknięte w przeszłości. Mamy do nich dostęp dzięki Duchowi Świętemu, który wciąż jest i działa w Kościele. Wydarzenia sprzed wieków są wciąż aktualne. Ostatnim z czterech przymiotów określających Kościół w Credo jest apostolskość.