Katechezy

Amen – ks. Janusz Chyła

W modlitwie i liturgii Kościoła występuje kilka słów pochodzących z języka hebrajskiego, które spotykamy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Należy do nich Hosanna, będące zawołaniem wyrażającym uwielbienie i radość, a także prośbę do Boga o pomoc. Kolejnym jest Alleluja – zwrot nawołujący do wychwalania Boga.…

Godność sumienia – ks. Tomasz Huzarek

Katechizm Kościoła Katolickiego powiada, że w głębi sumienia człowiek odrywa pewne wypisane przez Boga prawo moralne, którego sam człowiek nie jest autorem, a o którym poprzez doświadczenie wewnętrzne przekonuje się, że powinien być mu posłusznym. Głos sumienia wzywa człowieka do…

Ambona – ks. Andrzej Megger

W przestrzeni liturgicznej każdego kościoła, obok ołtarza stanowiącego jego centrum, istnieją jeszcze inne miejsca, których znaczenie i rolę podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego (1183–1185). Należą do nich: miejsce przewodniczenia, tabernakulum i chrzcielnica oraz przede wszystkim ambona.

Został umęczony – ks. Janusz Chyła

Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia.  Dotyka każdego z nas na wiele sposobów. Doświadczamy bólu ciała i ducha, zagubienia i smutku rozstania z bliskimi osobami. Są cierpienia zawinione, wynikające z niszczenia zdrowia własnego lub bliźnich, a także niezależne od osobistej odpowiedzialności. Jedne wynikają z ludzkiej kondycji, a inne…

Dary Ducha Świętego – ks. Tomasz Huzarek

Poszczególne dary Ducha Świętego mają swój określony przedmiot. Dary rady (donum consilium), rozumu (donum intellectus), wiedzy (donum scientitae) i mądrości (donum sapientiae) dotyczą poznania nadprzyrodzonego, które opiera się na wierze, i doskonalą naturalne zdolności poznawcze człowieka. Natomiast dary pobożności (donum…

Kierunki modlitwy – ks. Rafał Barciński

Modlitwa bardzo często kojarzy nam się z prośbą. W takiej formie zanosimy do Boga nasze wołania, aby nas wysłuchał i spełnił nasze intencje. W tej modlitwie korzystamy też z pomocy innych, zarówno żyjących na ziemi, jak i świętych w niebie.

Kościół celebruje liturgię – ks. Andrzej Megger

Katechizm Kościoła katolickiego kilkakrotnie podkreśla, że przez liturgię Chrystus kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół misterium zbawienia. Jedną z podstawowych cech liturgii stanowi zatem fakt, że jest ona sprawowana przez cały Kościół. Kościół ziemski, pielgrzymujący włącza się…

Boży Syn – narodzony – ks. Sławomir Kunka

Z faktu poczęcia i narodzenia Jezusa Chrystusa z Maryi Dziewicy z całą mocą wyłania się prawda, że „nikt nie jest ojcem tak jak Bóg” (KKK 239). Niepokalanie Poczęta Maryja nie tylko doświadczała tej prawdy w poświacie zwiastującego Gabriela czy blasku betlejemskiej gwiazdy, ale przez…

Pogrzebany – ks. Janusz Chyła

Z narodzinami człowieka wiąże się nieuchronna konieczność jego przejścia przez bramę śmierci. Przeszedł przez nią również Syn Boży, otwierając w ten sposób przed nami drogę do życia wiecznego. Ciało Jezusa po śmierci zostało złożone w grobie.

Ukrzyżowany również za nas – ks. Janusz Chyła

Ratowanie życia bliźniego, zwłaszcza kosztem własnego, wzbudza podziw. Ludzi dokonujących takich czynów uważamy za bohaterów. Pan Jezus mówi w tym przypadku o największym darze: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J…

Bóg ukryty w liturgii – ks. Andrzej Megger

Celebrowane w liturgii misterium naszego odkupienia dokonuje się za pomocą znaków i symboli. Zbawcza rzeczywistość jest ukryta przed naszymi oczyma, ponieważ „Królestwo Boże nie jest z tego świata” (J 18,36).

Łaska – cnota – grzech – ks. Tomasz Huzarek

Według ustalonej w Katechizmie Kościoła Katolickiego kolejności omawiania porządku moralności chrześcijańskiej teraz – po omówieniu cnót kardynalnych i boskich – należałoby omówić dary Ducha Świętego. Chciałbym jednak uciec nieco od tego ustalonego porządku i wtrącić w tym miejscu coś, co…

Jeden chrzest – ks. Janusz Chyła

Kościół rozwija się i karmi Słowem Bożym i sakramentami. Spośród siedmiu skutecznych i widzialnych znaków niewidzialnej łaski w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim wymieniamy tylko jeden – chrzest. Jest on pierwszym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (obok bierzmowania i Eucharystii).

Kościół katolicki – ks. Janusz Chyła

Wśród określeń opisujących Kościół, jest przymiotnik „katolicki” (gr. katholikós), czyli powszechny, uniwersalny, zupełny, cały. Kościół jest katolicki w podwójnym wymiarze – czasowym i przestrzennym. Jezus Chrystus, który powołał uczniów, aby uczynić z nich wspólnotę, wciąż jest obecny w Kościele. Mijają wieki, a wiara, nadzieja i miłość…