Katechezy

Zranione Serce Jezusa – ks. Sławomir Kunka

W świetle prawideł kardiologicznych życie bez serca jest niemożliwe. Serce jednak to nie tylko mięsień powodujący przepływ krwi w naszym organizmie, ale przede wszystkim symbol naszej duchowej głębi, siedlisko myśli, pragnień i miejsce spotkania z Miłością.

Brama sakramentów – ks. Andrzej Megger

Inicjacja chrześcijańska dokonuje się przez trzy sakramenty, z których pierwszym jest chrzest. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa go fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów (nr 1213).

Walka modlitwy (III) – ks. Rafał Barciński

To już trzecie nasze spotkanie z tematem dotyczącym duchowej walki na modlitwie. Skoro Katechizm poświęca temu tyle uwagi, to znaczy, że to bardzo ważny temat i dlatego my też musimy się zatrzymać w takim rozważaniu. Kiedy modlimy się – zwłaszcza…

Droga modlitwy – ks. Rafał Barciński

Sięgając do Księgi Psalmów, na samym początku znajdujemy zapewnienie, że „Pan zna drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie” (Ps 1, 6). Zastanawiamy się jednak, czy z miejsca, gdzie jesteśmy, możemy zwrócić swe oblicze do Boga i po prostu się z…

Duch Święty – ks. Janusz Chyła

Bóg objawia się poprzez dzieło stworzenia, które przypisujemy Ojcu, a także dzieło odkupienia, przypisywane Synowi oraz dzieło uświęcenia, łączone z Duchem Świętym. Mimo takiego przyporządkowania należy pamiętać, że poszczególne Osoby Boskie zawsze działają razem. A choć Duch Święty został objawiony jako ostatni, to…

Cnoty – słowo dziś niemodne? – ks. Tomasz Huzarek

Podstawowym czynnikiem formowania sumienia – o czym pisałem ostatnio – jest proces wychowania. Roztropne wychowanie bowiem „kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i…

Królestwo bez końca – ks. Janusz Chyła

Słowa, takie jak król i królestwo, zdają się pochodzić ze świata odmiennego od naszego. I jeśli nawet nie jest to świat bajkowy, to co najwyżej sięgający zamierzchłych czasów. A nawet jeśli gdzieś w świecie funkcjonują jeszcze jakieś rody królewskie, to aktualnie zazwyczaj spełniają rolę…

Walka modlitwy (II) – ks. Rafał Barciński

Prawdziwa modlitwa wymaga pokory, ta zaś odkrywa nam prawdę o Bogu, który jest święty, i o mnie – Jego dziecku, które jest grzeszne. Rozpatrując temat modlitwy, trzeba nam się przypatrzeć trudnościom, jakie napotyka grzeszne dziecię Boże, kiedy zaczyna się modlić.

Posłani jak Boże listy – ks. Dariusz Drążek

W historii zbawienia dostrzegamy więc nieustanne posyłanie przez Boga, który pragnie znaleźć drogę do ludzkich serc. Najwyższym momentem tego zbawczego posyłania jest Wcielenie Jezusa Chrystusa. Jezus jest najważniejszym Bożym posłańcem! Można by powiedzieć, że to Boże posyłanie jest skierowanym do…

Przesłanie Jana Chrzciciela – bp. Jan Bernard Szlaga

Święty Jan jest ewangelizatorem, zanim pojawił się pierwszy głosiciel Ewangelii, Jezus Chrystus. Jan stał się zwiastunem i głosicielem pustyni, która zazieleniła się nowym życiem i stanęła odważnie wobec wszystkiego, co jest warte tylko wycięcia, bo nie przynosiło oczekiwanego owocu. Jan…

Czym jest rok liturgiczny? – ks. Andrzej Megger

W liturgii Kościoła nie dzieje się nic, co byłoby poza rokiem liturgicznym. Każdy z nas, zanim świadomie zaczął uczestniczyć w życiu Kościoła, już nim „oddychał”. Działo się to wtedy, gdy rodzice pokazywali nam żłóbek i tłumaczyli, co się tam wydarzyło,…

Źródło modlitwy – ks. Rafał Barciński

Czytamy w Piśmie Świętym, że Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar…

Formacja sumienia – ks. Tomasz Huzarek

Sumienie nie jest dane człowiekowi jako gotowe, każdy ma obowiązek stale je kształtować. Indywidualne sumienie – choć jest bezpośrednią normą osobistej moralności – „nie jest wolne od niebezpieczeństwa błędu” (Veritatis splendor 62).

Rodzina liturgiczna – ks. Andrzej Megger

Katechizm Kościoła Katolickiego w kolejnych numerach poświęconych liturgii podejmuje temat związany z powszechnością Kościoła i sprawowaniem w różnych miejscach na świecie tego samego misterium Chrystusa, ale w innych formach (1200–1206).