Tak naprawdę to mamy tylko jedną ewangelię o Jezusie Chrystusie, albo nawet można powiedzieć, że Pan Jezus jest Ewangelią.


Warto byłoby przynajmniej zasygnalizować problem, że tak naprawdę to mamy tylko jedną ewangelię o Jezusie Chrystusie, albo nawet można powiedzieć, że Pan Jezus jest Ewangelią, ale spisaną według czterech ewangelistów.
Pierwszym, który podjął się próby całościowego i systematycznego przedstawienia słów i czynów Jezusa z Nazaretu, był św. Marek. Jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy (r. 70), najprawdopodobniej w latach 65-68, napisał on dzieło zatytułowane Euaggelion Jesou Christou Hiou Theou, to znaczy „Ewangelia o Jezusie Chrystusie Synu Boga” (Mk 1,1). I tak po raz pierwszy słowo ewangelia, czyli „dobra nowina o działalności Jezusa jako Posłańca Bożego, o jego słowach, czynach, śmierci i zmartwychwstaniu” dotychczas ustnie przekazywana, ukazuje się jako opowiadanie o Jego słowach i czynach.
Święty Marek napisał dzieło, które przedstawiając działalność historycznego Jezusa ma wzywać do wiary w Niego i ją budzić. Swoją „Ewangelią” stworzył on dzieło literackie i teologiczne, pozbawione jakiejkolwiek analogii w dotychczasowej literaturze biblijnej i pozabiblijnej.
Nie nazwał swego dzieła „Historią Jezusa”, ani „Życiem Jezusa” czy „Kroniką”, choć takie rodzaje literackie były już wtedy znane. Nazwał je „Ewangelią”. Stało się to dlatego, że nie chodziło mu o przedstawienie całości życia Jezusa, ani o systematyczne omówienie rozwoju Jego osobowości: on wybrał z życia i działalności Zbawiciela te momenty, które ilustrują, że jest On Synem Bożym, oczekiwanym Mesjaszem, Zbawicielem w słowie, czynie, cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu.
Po Ewangelii Marka powstały dzieła Mateusza (70-80) Łukasza (80-90) i Jana (90-100). Każdy z tych autorów opierał się na ustnym i pisemnym przekazie, każdy wycisnął na nim piętno swej osobowości, i wreszcie każdy adresował do innej grupy odbiorców: Marek do chrześcijan w Rzymie, pochodzących w ogromnej większości ze środowiska pogańskiego, Mateusz do judeochrześcijan, Łukasz do chrześcijan wywodzących się z pogan syryjskich, bo przecież sam był w Syrii urodzonym Grekiem. Jan przedstawił, można zaryzykować stwierdzenie, pierwszą całościowo ujętą teologię, czy bardziej chrystologię. Dlatego Ewangelie różnią się między sobą pod względem stylu, języka i przewodniej myśli. Czterej ewangeliści byli nie tylko zbieraczami i kompilatorami materiału o Jezusie; oni byli przede wszystkim teologami, którzy mając swój pogląd, swoje doświadczenie i przeżycie wiary w Jezusa, utrwalili go na piśmie i zilustrowali przy pomocy świadomie wyselekcjonowanego materiału Jego Słów i czynów.

ks. Józef Pick


„Pielgrzym” 2009, nr 20 (518), s. 11

Tak naprawdę to mamy tylko jedną ewangelię o Jezusie Chrystusie, albo nawet można powiedzieć, że Pan Jezus jest Ewangelią.