Fundacja Świętego Józefa w 2020 r. i plany na 2021

Powołana przez Episkopat Polski Fundacja Świętego Józefa wydała w 2020 r. blisko 700 tys. zł na pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku wykorzystania seksualnego w Kościele. Fundacja kontynuować będzie w obecnym roku wsparcie finansowe indywidualnych terapii dla skrzywdzonych oraz tworzenie punktów wsparcia, które docelowo mają powstać w całej Polsce.

REKLAMA


O dotychczasowej działalności Fundacji oraz jej planach na drugi rok działalności mówiła Marta Titaniec, członkini Zarządu Fundacji, podczas zorganizowanej przez KAI sesji online “Budowa w Kościele w Polsce systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich”.

Fundacja Świętego Józefa jest ogólnopolską instytucją powołaną do pomocy pokrzywdzonym. 9 października 2019 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła statut Fundacji, której misją jest ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła oraz budowanie efektywnych struktur pomocy wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystania seksualnego.

Formy pomocy określa statut Fundacji, który przewiduje pomoc terapeutyczną, prawną i edukacyjną. Jest to „organizowanie, prowadzenie i finansowanie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, psychologicznej, oświatowej, prawnej i stypendialnej osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym jako osoby małoletnie, w stanie niepełnosprawności lub bezradności”. Na poziomie lokalnym działają koordynatorzy FSJ, mianowani przez biskupów w każdej diecezji.

Członkini Zarządu Fundacji przypomniała podczas konferencji pięć filarów działania tej instytucji.

Pierwszym z nich jest wsparcie finansowe indywidualnych terapii dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Wsparcie dotyczy przypadków luk prawnych lub trudności w ustaleniu osoby prawnej odpowiedzialnej za finansowanie terapii. Chodzi też o terapie długotrwałe – w sytuacji, gdy pomimo udzielonego wsparcia dana osoba potrzebuje dalszej pomocy terapeutycznej. Wówczas Fundacja przejmuje finansowanie takiej terapii. Ponadto Fundacja wspiera osoby mające trudności w skontaktowaniu się z daną diecezją w celu uzyskania takiej pomocy.

Drugim obszarem działalności FSJ jest strategiczne współfinansowanie Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego rolą jest działalność szkoleniowa w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich.

Trzeci filar to dofinansowanie rozwoju profesjonalnego osób pracujących w instytucjach kościelnych i pomagających osobom pokrzywdzonym. – Są to w dużej mierze osoby świeckie, którym opłacamy studia lub studia podyplomowe w celu zwiększenia ich kompetencji do pomocy osobom pokrzywdzonym – dodała Marta Titaniec.

Czwarty filar działania Fundacji polega na dofinansowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym. Przykładem są regionalny punkt wsparcia osób pokrzywdzonych utworzony w Poznaniu oraz dwie grupy wsparcia: jedna realizowana przez inicjatywę “Zranieni w Kościele”, druga przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie z Krakowa.

Piątym filarem jest z kolei finansowanie szkoleń (realizowanych głównie przez COD i inne podmioty) np. księży kuratorów wyznaczonych dla duchownych skazanych za pedofilię oraz skierowanych do zgromadzeń zakonnych

W 2020 r. Fundacja Świętego Józefa wydała blisko 700 tys. zł na pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku wykorzystania seksualnego w Kościele.

Fundusze na projekty pomocowe otrzymało 11 diecezji, Centrum Ochrony Dziecka, inicjatywa “Zranieni w Kościele” i Fundacja Towarzyszenia Rodzinie w Krakowie.

Został ponadto uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych (w Poznaniu, przez archidiecezję poznańską we współpracy z archidiecezją gnieźnieńską).

Funkcjonują dwie grupy wsparcia: pierwsza realizowana przez wspomnianą inicjatywę “Zranieni w Kościele” w Warszawie, druga w Krakowie dzięki Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.

Ponadto 10 osób z różnych diecezji w całej Polsce korzysta z dofinansowania studiów specjalistycznych – są to przeważnie osoby świeckie – 14 osobom FSJ opłaca terapie (na wniosek indywidualny lub diecezji).

FSJ prowadzi też zaawansowane prace we współpracy ze zgromadzeniami żeńskimi i męskimi – chodzi o budowanie systemów wsparcia udzielanego w przyszłości przez Fundację.

Razem z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży uruchomiono stronę zgloskrzywde.pl, która jest swego rodzaju poradnikiem dla osób pokrzywdzonych: zawiera informacje, jak uzyskać pomoc, gdzie przekazać informacje o zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele itd. Bardzo ważnym elementem strony są informacje o prawach osób poszkodowanych.

“Działania Fundacji wprawdzie koncentrują się na sprawcach duchownych, ale budowa systemu pomocy i ochrony ma dużo szerszy kontekst. W tym kierunku idziemy” – podkreśliła Marta Titaniec.

Plany Fundacji Świętego Józefa na 2021 rok obejmują m.in. uruchomienie na stronie fsj.org.pl regulaminu grantowego, którego celem jest rozbudowa systemu wsparcia, w tym zwiększenie liczby regionalnych punktów pomocy. Prowadzone są rozmowy z innymi diecezjami w tym celu. – Docelowo chcielibyśmy, aby takie punkty powstały w całej Polsce – dodała Titaniec.

W planach jest także kontynuacja szkoleń i formacji dla osób pracujących w systemie ochrony dzieci i młodzieży.

Marta Titaniec poinformowała, że w 2020 r. wyznaczoną kwotę składki na działalność Fundacji Świętego Józefa wpłaciły wszystkie diecezje. Obecnie spływają już środki na rok 2021. Diecezje mają to czas do końca stycznia. Każdy kapłan jest zobowiązany do rocznej składki w wysokości 150 zł, a każdy biskup – 2000 zł.

Marta Titaniec podziękowała też darczyńcom indywidualnym wspierającym finansowo Fundację. “Dziękujemy za zaufanie, że działalność Fundacji ma sens i jest potrzebne” – dodała.


Źródło: https://ekai.pl/fundacja-swietego-jozefa-pomoc-pokrzywdzonym-w-2020-r-i-plany-na-2021/
Fot. Facebook/FundacjaJozefa

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *