Apel „o opamiętanie” i obronę dobrego imienia Jana Pawła II

– Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – stwierdza w swym apelu 1706 polskich profesorów wyższych uczelni i ośrodków badawczych. Do wszystkich ludzi dobrej woli uczeni apelują o opamiętanie.

REKLAMA


„Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym” – ostrzegają. Pod apelem podpisali się m. in. Hanna Suchocka, Adam Daniel Rotfeld, Adam Staruszkiewicz czy Krzysztof Meissner. Akcja zbierania podpisów została zakończona.

A oto pełna treść listu w obronie dobrego imienia Jana Pawła II:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:

„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

Apel podpisali:

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Halina Abramczyk, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Anna Adach, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, prof. Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
Dr hab. Marek Adamiec, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, em. prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Franciszek Adamski, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Paweł Adamski, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emeryt
Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, em. prof. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. dr hab. Wiesław Z. Antkowiak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Nina Antos-Krzemińska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Barbara Apolinarska, em. prof. Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. dr h. c. mult. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Anna Bach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. n.med. Teresa Bachanek, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. Czesław Bagiński, prof. Politechniki Białostockiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Politechnika Warszawska oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Dr hab. Jacek Balicki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Maria Bałanda, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Kazimierz Baran, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dr hab. inż. Anna Barańska, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Marek Kazimierz Barański, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Marek Barański, Akademia Muzyczna w Katowicach
Dr hab. inż. Jacek Barburski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Prof. dr hab. Karol Baron, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. inż. Anna Barszcz, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. Barbara Barszcz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. inż. Tomasz Barszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz, em. prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Jan Barwicki, prof. nadzw. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Leszek Bednarczuk, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Berlicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Rafał Bernard, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Białas, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Helena Białkowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dr hab. Michał Białkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Klinika Kardiologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Prof. dr hab. Adam Biela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Stefan Bielański, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Bielecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. med. Stanisław Bień, em. prof. Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Marek Biernacki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jadwiga Biernat, em. prof. Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Maria Bilińska, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie
Prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie
Prof. dr hab. Paweł Bilski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Dr Wiesław Kazimierz Binienda, PhD, prof. i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej The University of Akron, Akron OH, USA
Prof. dr hab. dr h. c. Czesław Błaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Ryszard Błażej, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Artur Błażejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Józef Błażewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Waldemar Bober, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Aleksander Bobko, rektor senior Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Adam Bobrowski, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Urszula Bobryk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Kazimierz Bodek, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jan Bokszczanin, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Krystyna Boratyńska, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Prof. dr hab. Tomasz Borecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Ewa Borkowska, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Józef Borkowski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Katarzyna Borowska, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, em. kier. Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Prof. dr hab. Marcin Bortnowski, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Boruta, Uniwersytet Rzeszowski, czł. Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Dr hab. Paweł Boryszewski, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dr hab. Bogusław Bożek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Piotr Briks, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Bogusław Broda, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Bryk, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Mariusz Bryl, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Władysława Bryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. med. Leszek Bryniarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dr hab. Józef Brynkus, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria Bubicz, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dr hab. Małgorzata Buczek-Śledzińska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, emerytowana
Dr hab. Marek Budajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Ewa Budzyńska, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Józef Budzyński, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
Dr hab. Ewa Bugaj, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Franciszek Buhl, Uniwersytet Śląski
Prof. Andrzej Buko, Corresponding Member of the PAS Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zbigniew Burakowski, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Bogdan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. inż. Adam Wojciech Bydałek, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Ryszard Cach, Uniwersytet Wrocławski
Prof. zw. dr hab. dr h. c. Tadeusz Caliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego
Dr hab. Anna Cegieła, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Zbigniew Celka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Cena, Sydney
Prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Władysław Chałupka, em. prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Dr hab. Maria Chantry, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski, em. prof. Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Collegium Medicum UJ, Kraków
Dr hab. Julian Chmiel, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Krystyna Chmiel, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Prof. dr hab. Paweł Chmielarz, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. dr hab. Adam Choiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Jan Chorowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Marek Chowaniec, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Maria Chrzanowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Dr hab. Maria Chuchra, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Wiesław Chwała, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Chwastowski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Tomasz Cichorek, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. Politechniki Poznańskiej, emerytowana
Dr hab. Filip Ciepły, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Cieśliński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan L. Cieśliński, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Maria Cioch, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Dorota Ciołek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Elbląskiej Uczelnii Humanistyczno-Ekonomicznej
Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Tadeusz Citko, Politechniki Białostockiej, emeryt
Prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Bohdan Cywiński, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Prof. dr hab. Alicja Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Włodzimierz Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr. hab. Sławomir Stanisław Czarnecki, prof. zw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marian Czauderna, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czechowicz Dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Franciszek Czechowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Czechowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Krzysztof Czernaś, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. inż. Jacek M. Czerniak, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. zw. dr hab. n. biol. Romuald Czerpak, em. prof. Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku
Prof. dr hab. Krystyna Czuba, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Dr hab. Jarosław Czubaty, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Antoni Czyż, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Prof. zw. dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Mirosława Dabert, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Kazimierz Dadak, prof. Hollins University, Roanoke, VA, USA
Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Łukasz Damurski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Irena Daniewska, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Andrzej Robert Daniewski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, emeryt
Prof. dr hab. inż. Józef Dańko, em. prof. honor. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Piotr Daranowski, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Stanisław Dąbek, em. prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Prof. dr hab. Teresa Dąbkowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Roman Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. zw. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Zofia Denkowska, Uniwersytet w Nantes we Francji, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Maciej P. Denkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Ewa Dębowska, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polska Akademia Umiejętności
Dr hab. Włodzimierz F. Dłubacz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Anna Długosz, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, emerytowana
Dr hab. Kazimierz Długosz, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Magdalena Długosz, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Długosz, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. Jadwiga Dmochowska-Gładysz, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr hab. Piotr Dniestrzański, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Izabela Dobosz, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Prof. dr hab. Tadeusz Domański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Maciej Dorna, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Dominik Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, Politechnika Białostocka
Prof. dr hab. Roch Włodzimierz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Dr hab. Wojciech Drelicharz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Dagmara Drzazga, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. Maciej Drzonek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Stanisław Drzymała, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr hab. Maria Dubicka, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
Prof. dr hab. Krzysztof Duda, em. prof. Instytutu Onkologii w Krakowie, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, em. prac. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prac. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. dr hab. Jolanta Dudek, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Wiesław Dyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Aniela Dylus, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, dyr. Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Prof. dr hab. Roman Dziergwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, Politechnika Warszawska, emeryt
Prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Jan Falkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Prof. dr hab. Jan Ferenc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. Uniwersytetu Opolskiego, emerytowana
Prof. dr hab. Ryszard Fiedorow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Fiedurek, em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Adam Figiel, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Figiel, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Filipek, em. prof. Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. Karol Firek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Firlej, Akademia Muzyczna w Łodzi
Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. Adam Fitas, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. dr h. c. Bolesław Józef Fleszar, Politechnika Rzeszowska
Dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. zw. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, Politechnika Warszawska, emeryt
Prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska
Dr hab. Paweł Foralewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Teresa Fortuna, em. prof. zw. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Prof. dr hab. Remigiusz Forycki, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wit Foryś, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Ludwik Frey, em. prof. Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Bogusław Fugiel, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. med. Marian Gabryś, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum
Dr hab. Ewa Gajda, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Kazimierz Gajda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Wojciech Jerzy Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Zbigniew Gajek, prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. Alina Gajewska, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jarosław Gajewski, Akademia Teatralna w Warszawie
Prof. dr hab. Marek Galanty, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Cezary Galiński, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Robert R. Gałązka, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr hab. Anna Gaweł, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Stanisław Gawliński, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. inż. Piotr Gawor, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Dr hab. Dariusz Gątarek, prof. Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Julian Gembalski, Akademia Muzyczna w Katowicach
Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Gębski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. nadzw. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Prof. dr hab. Maciej Giertych, em. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Michał Gierycz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. Witold Glinkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska
Dr hab. Anna Głąb, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Zenon Głodek, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Głowniak, b. prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
Dr hab. Jerzy Głybin, prof. Akademii Muzycznej w Katowicach, emeryt
Dr hab. Ryszard Gmoch, em. prof. Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Bogdan Gola, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. Politechniki Częstochowskiej
Dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Dr hab. Wiesław Golnau, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, prof. hon. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Gołaś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Jędrzej Gołaś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Andrzej Janusz Gołąb, prof. nadzw. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, emeryt
Prof. zw. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Wiesław Marek Gołębiewski, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, emeryt
Dr hab. inż. Irena Gołębiowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Barbara Gołębniak, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Beata Gontarz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Dariusz Góra, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Sylwia Góra, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku
Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Marzena Górecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Górska, prof. Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Maria Górska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. med. Andrzej Górski, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Dr hab. Grzegorz Górski, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu
Prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. med. Paweł Górski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. Romuald Górski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, kier. Katedry Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyr. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Dr hab. inż. Kazimierz Grabas, prof. Politechniki Wrocławskiej, emeryt
Dr hab. Teresa Grabińska, prof. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. fiz. Bolesław Grabowski, em. prof. Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. Politechniki Rzeszowskiej
Prof. dr hab. Marian Grabowski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Eugeniusz Grech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Izabella Gregory, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, em. prof. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, Politechnika Wrocławska
Prof. zw. n. społ. dr hab. Jan Grosfeld, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Prof. dr hab. szt. muz. Barbara Gruberne-Bernacka, Akademia Teatralna w Warszawie, emerytowana
Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński
Prof. zw. dr hab. szt. muz. Roman Grucza, em. prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku
Prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Dr hab. Ireneusz Grułkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Gryba, Université Polytechnique, Valenciennes, Francja, emeryt
Prof. dr hab. Adam Gryff-Keller, em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej
Dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Grygiel, em. prof. Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Watykanie
Dr hab. inż. arch. Agnieszka Gryglewska, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Ryszard Gryz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, Politechnika Opolska
Prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk, Politechnika Białostocka
Dr hab. hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. n. med. Marian Grzymisławski, em. prof. zw. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Dr hab. Ewa Gurba, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Krzysztof Gurba, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. inż. Stanisław Guzowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. Andrzej Gzella, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr hab. Michał Haake, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Tomasz Haertlé, Narodowy Instytut Badan Agronomicznych (INRA), Francja
Prof. dr hab. Mieczysław Hajnos, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, emeryt
Prof. dr hab. inż. Janusz Halawa, em. prof. zw. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Elżbieta Hałas, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, em. prof. Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. Grzegorz Haneczok, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Grzegorz Harań, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Hubert Harańczyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. n. med. Marek Harat, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Wanda Harkot, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dr hab. Jan Hauke, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Jacek Herbich, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. n. hum. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa w Raszynie
Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. inż. Marian Hopej, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Stanisław Hornik, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dr hab. Magdalena Horodecka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Karol Horodecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Michał Horodecki, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Jarosław Horowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Romuald Huszcza, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jakub Isański, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Iwanek, prof. Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, em. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Paweł Izdebski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Anna Irena Jabłecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Chróścielewski Jacek, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Hanna Jackowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. n. hum. Ewa Jackowska, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Zbigniew Jakubiec, em. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Tomasz Jakubowski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Danuta Jama, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. Jerzy Jamroz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Jacek Adam Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Anna Janicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Maciej Janik, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
Prof. dr hab. n. rol. Leszek S. Jankiewicz, em. prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Dr hab. Dobrochna Jankowska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, Politechnika Warszawska
Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Elżbieta Janus, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Katarzyna Janus, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
Prof. dr med. Katarzyna Januszewska, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Abteilung für Kinderherzchirurgie
Prof. dr hab. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Leszek Jarecki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz, Instytut Łączności w Warszawie
Dr hab. Magdalena Jaroszewska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Teresa Jaroszewska, em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, emeryt
Dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski, em. prof. ndzw. Politechniki Szczecińskiej
Dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Prof. dr hab. Jan S. Jaworski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło, Politechnika Warszawska
Dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. Katarzyna K. Jeziorkowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Jeznach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski, em. prof. Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
Dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, prof. Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Prof. dr hab. Tadeusz Jopek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Adam Jóźwik, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Roman Jurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Marian Jurzysta, em. prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Mirosława Kaczmarek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Jerzy Kaczorowski, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski, Politechnika Warszawska
Dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Jan Konrad Kadłubiski, em. prof. Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina
Dr hab. Joanna Kalaga, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Roman Kalarus, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. Politechniki Opolskiej, czł. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Janusz Kaliński, em. prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dr hab. Piotr Kalita, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marianna Kamińska, Instytut Ogrodnictwa
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Politechnika Warszawska
Prof. Marek M. Kamiński, University of California, Irvine
Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Marian Kampik, Politechnika Śląska
Dr hab. Stanisława Kanas, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, Politechnika Śląska
Dr hab. Leszek Kania, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. dr hab. inż. Ludwik Kania, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Michał Kara, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Anna Karczewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Michał Kasiński, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Michał Kasiński, prof. Państwowej Uczelni Stefana Batorego w Skierniewicach, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. Anna Kasprzyk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Politechniki Śląskiej
Dr hab. Zofia Kaszowska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Anna Kawalec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pamięci Narodowej
Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Barbra Kawecka, em. prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska, czł. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dr hab. inż. Michał Kawulok, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Janusz Kaźmierczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Janusz Kempa, em. prof. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku
Prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. Anna Kieliszczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr hab. Barbara Kiereś, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Henryk Kiereś, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i profesor WSKSiM w Toruniu
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, em. prac. nauk. Uniwersytetu Medycznego oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, Politechnika Wrocławska
Prof. zw. dr hab. Danuta Kisielewicz, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Marek Kisielewski, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Urszula Klajmon-Lech, prof. Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Dr hab. Piotr Kletowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. dr h. c. Włodzimierz Kluciński, b. rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
Prof. dr hab. n. med. Józef Piotr Knap, em. prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Krzysztof Koehler, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Danuta Kokocińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Henryk Kołoczek, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Jerzy F. Kołodziejski, Instytut Technologii Elektronowej Warszawa i Politechnika Łódzka, emeryt
Dr hab. n. med. Monika Komar, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum
Prof. dr hab. Jacek Komasa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Ludwik Komorowski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Komosa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Robert Koncki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marian Kondracki, em. prof. Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach
Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry, Uniwersytet w Białymstoku Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Jolanta Kopka, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Dr hab. Kazimierz Korab, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, b. rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, emeryt
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Korniak, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, emeryt
Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, em. prof. Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. Waldemar Korpak, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Grażyna Korpal, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Bohdan Korybut-Daszkiewicz, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, emeryt
Prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Krzysztof Kosiec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kosiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, emeryt
Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski
Dr Wojciech Kossek, prof. University of Denver, Colorado, USA
Prof. Teresa Kostkiewicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, em. prof.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Politechnika Warszawska
Dr hab. Anna Kościołek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Aleksander Kościów, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Marek Kośny, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Leszek Kotulski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska
Dr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Leon Kowalewski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Izabela Kowalik, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. Maria Kowalik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, emerytowana
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. Ewa Kowalska, prof. nadzw. Uniwersytetu Hokkaido w Japonii
Prof. n. społ. Elżbieta Kowalska-Dubas, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Jacek Kowalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Jerzy Kowalski, b. rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, emeryt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, Politechnika Łódzka
Dr hab. Marek Daniel Kowalski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Radosław Kowalski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Stefan Kowalski, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Monika Kozłowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Piotr Kozłowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, em. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Prof. dr hab. med. Małgorzata Krajnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Dr hab. Małgorzata Krakowiak, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Henryka Kramarz, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Teresa Krasowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, b. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, b. rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Franciszek Piotr Krok, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Franciszek Wiesław Krok, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Hubert Krotkiewski, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Piotr Król, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Krzysztof Krupiński, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Stanisław Krupowicz, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Piotr Kryczka, em. prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Hanna Kryjak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Prof. Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Myśli Schumana
Prof. dr hab. farm. Jerzy Krysiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Anna Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jan Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Marzena Bogumiła Kryszkiewicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dr hab. Szymon Krzywda, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. n. med. Hanna Kubiak, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku
Prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, emeryt
Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Anna Kucz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, emeryt
Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. inż. Krzysztof Kudła, prof. Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Dorota Kulczycka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. Rafał Kulik, Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa
Prof. dr hab. Maciej Kulisiewicz, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Konrad Kułakowski, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr Ewa Kumik, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi
Prof. zw. dr hab. n. rol. Hanna Kunachowicz, Instytut Żywności i Żywienia oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, emerytowana
Prof. dr hab. Edward Kunicki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. n. med. Jolanta Kupryjańczyk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jacek Kurczewski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Jacek Kosma Kurzępa, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. dr hab. Joachim Kusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kuś, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Dr hab. Robert Kuśnierz, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, Politechnika Wrocławska
Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Robert Kwiatkowski, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Aleksander Lasik, em. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Prof. dr hab. Romuald Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Paweł Lesiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. dr h. c. multi inż. Wacław Leszczyński, em. prof. zw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski
Prof. nazdw. dr hab. inż. Jacek Leśkow, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Leonard Leśniak, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska, em. prof. Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. zw. dr hab. Jacek Lewandowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Wacław Lewandowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. med. Tomasz Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Prof. dr hab. Janusz Limon, Gdański Uniwersytet Medyczny, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, czł. rzecz. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Bogusław Lipiński, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
Dr hab. Jakub Lipski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Helena Lis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Tadeusz Lis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Katarzyna Lisiecka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
Dr hab. Tomasz Justyński LL.M., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska
Prof. zw. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, Szczecin
Prof. dr hab. Werner Lubos, wieloletni prac. nauk. Akademii Jana Długosza w Częstochowie, czł. Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Ludka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. inż. Sławomir Luft, em. prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. Tadeusz Lulek, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. n. med. Anita Lyssek-Boroń, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Prof. dr hab. Anna Łabno, Uniwersytet Śląski
Dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Piotr Łaciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Jacek Łapott, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Stefan Łaszyn, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. Leszek Łatka, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. n. med. Hanna Ławnicka, MD, PhD, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr hab. Dawid Łochyński, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. farm. Maria Łuczkiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Piotr Ługiewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Paweł Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Jan Machowski, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Witold Machowski, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. Zdzisław Andrzej Machowski, Sefako Makgatho Health Sciences University, Republika Południowej Afryki
Dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. Tomasz Maciejewski, em. prof. nazdw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr hab. inż. Roch Michał Mackowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, emeryt
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. inż. Maciej Madziarz, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Wojciech St. Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, emeryt
Prof. dr hab. Marek Majdan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. n. med. Joanna Majerczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Majka, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Makarewicz, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Jan Makieła, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Franciszek Makurat, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Roman Malarz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. nadzw. Instytutu Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Prof. dr hab. Edward Malec, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr h.c. Edward Malec MD, PhD, Director of Division of Pediatric Cardiac Surgery, Depertment of Cardiac and Thoracic Surgery, University of Muenster
Prof. dr hab. dr h.c. mult. Jerzy Malec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Ziemowit Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Teresa Malecka, Akademia Muzyczna w Krakowie
Dr hab. Paweł Malecki, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Piotr Malecki, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Anna Maliszewska, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Prof. dr hab. med. Barbara Małecka, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Prof. dr hab. Eliza Małek, em. prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Agnieszka Mandat, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
Dr hab. Ewa Mandowska, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
Dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Barbara Marczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Sylwester Markusik, Politechnika Śląska, emeryt
Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. nadzw. Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. Tomasz Marszewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Maciej Maśka, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Ewa Matkowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Janusz Matkowski, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Przemysław Matusik, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Dorota Matuszko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
Prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Andrzej Mazur, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. Politechniki Rzeszowskiej
Dr hab. Piotr Mazur, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mieczysław Mejor, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, em. prof. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Arkadiusz Miążek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. nadzw. dr inż. Andrzej Michalak, Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku
Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, Politechnika Warszawska
Dr hab. Michał A. Michalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Prof. dr hab. Zenia Michałojć, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. inż. Zbigniew Michna, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Roman Micnas, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Prof. dr hab. Zofia Mielke, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dr hab. Anna Mikolon, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku
Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, em. prof. Instytutu Matki i Dziecka, hon. czł. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler, em. prof. zw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska, prof. n. chem. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Milewska-Bobula, em. prof. Instytutu Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, em. prac. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Jolanta Miluska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Tadeusz Miluski, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. n. med. Alina Minarowska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. n. med. Grzegorz Mincewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Uniwersytet Morski w Gdyni
Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, prac. nauk. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, em. prof. zw. Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Grzegorz Mloston, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Modrzewska Dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Marian Molenda, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej
Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Mosio-Mosiewski, em. prof. Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
Prof. dr hab. Jerzy W. Mozrzymas, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Marek Mozrzymas, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Sławomir Moździoch, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. Tomasz Mroczkowski, American University, Washington DC, USA
Dr hab. Barbara Mróz, prof. Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. Maciej Münnich, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Anna Murawska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. med. Jacek Muszyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Collegium Verum, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Mycielski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. med. Ireneusz Nawrot, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
Dr hab. Marek Nieznański, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Piotr Niwiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Prof. dr hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Grażyna Nowak, em. prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Marian Nowak, Uniwersytet Zielonogórski
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. inż. arch. Przemysław Nowakowski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. n. prawn. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Jan L. Nowiński, em. prof. Politechniki Warszawskiej
Dr hab. Justyna Nowotniak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Prof. dr hab. Józef Okolski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Teresa Olearczyk, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. dr hab. Wiesław Olek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Jan Oleszczuk, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Michał Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Jan R. Olędzki, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Teresa Olszewska, prof. Politechniki Gdańskiej
Dr hab. Jan Olszewski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, Śląski Uniwersytet Medyczny, emeryt
Prof. dr hab. Edward Opaliński, IH Polskiej Akademii Nauk oraz UJK
Dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. inż. Rajmund Oruba, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. szt. muz. Barbara Ostrowska, Akademia Muzyczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Prof. dr hab. Jerzy Ostyk-Narbutt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Prof. dr hab. Jacek Otlewski, Uniwersytet Wrocławski, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz em. dyr. ds. badawczych Norweskiego Instytutu Badań Atmosfery w Kjeller k. Oslo
Dr hab. Anna Pajor, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
Dr hab. inż. Marian Paluch, em. prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. Jan Pamuła, em. prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Grażyna Pańko, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Tomasz Papaj, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Dr hab. Jan Paradysz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Michał Parczewski, em. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. Aleksander Paroń, prof. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy J. Parysek, em. prof. zw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy
Prof. dr hab. Adam Patkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jacek Pawełczyk, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak, Full Professor Department of Electrical & Computer Engineering University of Manitoba, Winnipeg, Canada
Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, emeryt
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska, czł. Polskiej Akademii Nauk, czł. European Academy of Science and Arts
Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, Politechnika Poznańska
Dr hab. Bogusław Paź, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Maria Peisert, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Pękalski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Anna Pęksa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Joanna Piech-Kalarus, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Czesława Piecuch, em. prof. zw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, em. prof. Politechniki Śląskiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Prof. dr hab. inż. Marek Tomasz Piekarczyk, Politechnika Krakowska
Dr hab. Romuald M. Piekarski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, hon. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr hab. inż. Stanisław Piesiak, prof. Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Jakub Pigoń, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Barbara Piłacińska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Wojciech Piontek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Eugeniusz Piotrowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. n. społ. Marek Piotrowski, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Prof. dr hab. Maria Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Zdzisław Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jacek Piszczek, prof. Państwowego Instytutu Badawczego w Toruniu
Dr hab. Krzysztof Piszczek, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. i rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
Prof. dr hab. Rafał Piwowarski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. Zbigniew Pleszewski, Adjunct Professor McGill University Montreal, Canada
Prof. dr hab. Marcin Pliński, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Prof. dr hab. Jan Pluta, em. prof. Politechniki Warszawskiej
Dr hab. Olga Płaszczewska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. n. med. Wojciech Płazak, prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Adam Pociecha, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Prof. dr hab. Józef Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Podhajski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Monika Podhorecka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Barbara Politycka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Lech T. Polkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Marcin Polkowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński, em. prof. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Prof. dr hab. Agnieszka Popiela, Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Agata Popławska, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. zw. dr hab. szt. plast. Ewa Maria Poradowska-Werszler, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Dr hab. Andrzej Porębski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Sylwester Porowski, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Witold Posadowski, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Stefan Postrzednik, em. prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Jacek Potocki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Jacek Potulski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Artur Prędki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. dr h. c. Krystian Probierz, em. prof. Politechniki Śląskiej
Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. Jan Prokop, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego, czł. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Maciej Przanowski, em. prof. Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński, rektor senior Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska
Dr hab. Jerzy A. Przeszowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. nauk med. Tadeusz Przewłocki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski, Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Edward Przydrożny, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Czesław Puchalski, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka, prof. em. Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. Stanisława Pukacka, em. prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Prof. dr hab. Paweł M. Pukacki, em. prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dr hab. inż. Andrzej Pułka, prof. Politechniki Śląskiej
Prof. zw. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Krzysztof Pysz, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. inż. Małgorzata Rabiej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rabiej, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. Grzegorz Raczak, kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Klinicznego Centrum Kardiologii w Gdańsku
Dr hab. Stanisław Raczyński, Universidad Panamericana México
Dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr h.c., em. prof. Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Radoń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Bogusław Radziszewski, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, emeryt
Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska
Prof. dr Stanisław Rakusa-Suszczewski, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Janusz Ratajczak, Akademia Muzyczna w Łodzi
Dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, prof. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Anna Raźny, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Michał Reichert, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Prof. dr hab. szt. muz. Piotr Reichert, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Lucyna Rempulska, em. prof. Politechniki Poznańskiej
Dr hab. n. med. Joanna Renke, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. med. Marcin Renke, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Edyta Reszka, Instytut Medycyny Pracy w Łódzi
Dr hab. Witold Rewera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Marian Rębkowski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Marian Rębkowski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Warszawa
Prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. Piotr Robakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Marek Rocławski, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Mieczysław Rokosz, em. wykł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Akademii Ignatianum
Prof. dr hab. Krystian Roleder, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Stanisław Rosik, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Agnieszka Rossa, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Prof. dr n. med. Piotr I. Roszkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Dariusz Rozmus, prof. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
Prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Maria Różańska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Krzysztof Rudol, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Rudowski, Instytut Morski w Gdańsku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup, Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Piotr Rusek, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Rusek, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Marek Rusin, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej
Prof. dr hab. Kazimierz Rutkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Grażyna Ryba, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Adam Rycerz, Uniwersytet Jagielloński
Prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zdzisław Rychlik, prof. zw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Paweł Rydel, prof. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Prof. dr hab. inż. Antoni Franciszek Ryniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Maria Ryś, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dr hab. Jacek Rzadkiewicz, prof. Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Prof. dr hab. Kazimierz Maria Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Andrzej Rzepka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. n. hum. Elżbieta Rzewuska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. med. Małgorzata Rzewuska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, emerytowana
Dr hab. Piotr Sablik, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Prof. dr hab. Maciej Sablik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, emeryt
Prof. dr hab. inż. Danuta Sado, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Barbara Sadownik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. n. med. Ludwika Sadowska, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Sadowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Prof. dr hab. inż. dr h. c. Tomasz Sadowski, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Witold Sadowski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Magdalena Saganiak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Sławomir Samardakiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Prof. dr hab. n. przyr. Marian Saniewski, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Dr hab. Józef Sawicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Stefan Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Reykjavik University, Iceland
Dr Jan Napoleon Saykiewicz, Ph.D.; D.Sc., Professor Emeritus Marketing and International Marketing Duquesne University, Pittsburgh, PA
Dr Izabela Schultz, Profesor University of British Columbia, Vancouver, BC, emerytowana
Prof. dr hab. Maria Semeniuk-Polkowska, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jarosław Serafińczuk, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Adam Sędziwy, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Rafał R. Siciński, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie
Dr hab. inż. Cezary Sielużycki, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Barbara Siemiątkowska, prof. Politechniki Warszawskiej
Prof. zw. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Tomasz Sikora, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, em. prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Dr hab. Rafał Sikorski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. med. Anna Sinkiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. zw. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Jan Sińczak, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Dr hab. Paweł Siwiec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr n. med. Krzysztof Składowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Prof. dr hab. Anna Skoczyńska, Wrocławski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. inż. Wacław Skoczyński, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Adrianna Skoneczna, prof. Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr hab. inż. Bogdan Skorupa, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Małgorzata Skorupa, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Dr inż. Andrzej Skorupski, Associate Professor University of Regina in Canada
Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. zw. dr hab. Biruta Skrętowicz, em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Maciej Skrzypek, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, Politechnika Opolska
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Skurski, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Małgorzata Słocińska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr n. hum. Piotr Słowik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, emeryt
Dr hab. inż. Marek Smolik, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. dr hab. Adam Smoliński, Główny Instytut Górnictwa
Dr hab. Janusz Smołucha, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, em. prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. Izabela Sobczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Maciej Sobczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Prof. dr hab. Jan Sobczyk, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Lucjan Sobczyk, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. n. rol. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. n. przyr. Krzysztof A. Sobiech, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Prof. n. hum. dr hab. Irena Teresa Socha, em. prac. nauk. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Lesław Socha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Stefan Sokołowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Solecki, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Rafał Solewski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, Politechnika Śląska, emerytowana
Prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, em. prof. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego
Prof. dr hab. Barbara Sosień, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna M. Sosnowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. n. społ. Adam Sosnowski, em. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Stanisław Spież, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Andrzej Stadnicki, em. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Dr hab. Ewa Stanecka, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dr hab. inż. Stanisław Stanek, prof. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Dr hab. Marek Stanisz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie
Dr hab. Anna Stankowska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Janusz Stankowski, em. prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Witold Starnawski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, dyr. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Piotr Staszczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Józef Stawicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. dr hab. Mieczysław Stec, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Stempak, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jan Stepniewski, em. prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, em. Sorbonne, prof. dr hab. Université Paris Sorbonne-Nord
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej
Dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Witold Stępniewski, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, em. prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Michał Strach, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Strzałecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności
Dr hab. Hanna Suchocka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. inż. Sławomir Sujecki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej
Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Maria Surma, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Helena Synowiec, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Andrzej Szadejko, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku
Prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Marek Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Bogdan Szajkowski, Emeritus Professor of Political Science, University of Exeter, United Kingdom
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Jolanta Szarlej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Prof. dr hab. Marek Szary, prof. zw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Bożena Szaynok, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. inż. Teresa Szczęsna, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Przemysław Szczurek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer, em. prof. Politechniki Krakowskiej, czł. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Piotr Szefer, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. inż. Karol Szeliga, em. prof. Politechniki Warszawskiej
Dr hab. Romuald Szeremietiew, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Obrony Narodowej (Akademii Sztuki Wojennej)
Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Ryszard Szewczyk, profesor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, filia w Bochni
Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Krzysztof Szlachcic, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku
Prof. zw. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Marzena Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Michał Jacenty Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Bogdan Szostak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. Dawid Szostek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Teresa Szostek, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Andrzej Szpulak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Marcin Szpyrka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Józef Szudy, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. dr hab. Michał Szulczewski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Krzysztof Szulowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Dr hab. Mirosław Szumiło, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Antoni Szumny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Mirosław Szutowski, em. prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Antoni Szwed, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer, em. prof. zw. Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Alojzy Szymański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Michał Szymański, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Sławomir Szymański, em. prof. Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. Henryk Szymczak, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Michał Szyper, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, emeryt
Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, czł. honor. Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski
Prof. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marian Śnieżyński, em. prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Akademii Ignatianum w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Środoń, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Piotr Świątek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jacek Świątkowski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Prof. dr hab. Łukasz Święcicki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. zw. Hanna Tadeusiewicz, em. kier. Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Jerzy Tarajkowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Paweł Taranczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, emeryt
Dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Karol Tarnowski, em. prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Małgorzata Tatala, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Maria Tekielak, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Leszek Teusz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, emerytowana
Prof. dr hab. Jan Tęgowski, em. prof. Uniwersytetu Białostockiego
Prof. dr hab. Piotr Tomasik, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. n. med. Ryszard Tomasiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Dr inż. Stanisław Tomasz, em. prof. zw. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. Piotr Tomczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk, em. prof. Politechniki Łódzkiej
Dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dr hab. Andrzej Tomek, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, b. prof. wizytujący Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Dr hab. Bartłomiej H. Toszek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Grzegorz Tracz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. zw. dr hab. inż. Marian Trela, em. prof. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Prof. dr hab. Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. n. med. Henryk Trzeciak, Śląski Uniwersytet Medyczny, emeryt
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Marian Turzański, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. Ewa Twarowska-Sioda, prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Dr hab. Witold Tyborowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. n. med. Leszek Tylicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. inż. h. c. Andrzej Tylikowski, Politechnika Warszawska, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, Uniwersytet Jagielloński, prof. hon. Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ubysz, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Alfred Uchman, Uniwersytet Jagielloński, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. zw. dr hab. Stanisław Ułaszewski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Stanisław Urban, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska
Dr hab. Piotr Urbański, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Maria Wacholc, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Dr hab. Jan Wadowski, prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Anna Walczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dr hab. inż. Stanisław Waluś, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. n. fiz. Jerzy Warczewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Jean Ward, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Janusz Zawadzki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Warych, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. n. fiz. Jan Wasilewski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. inż. Stanisław Lech Wasilewski, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jan Waszkiewicz, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dr hab. Marek Wedemann, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. n. med. Halina Weker, prof. Instytutu Matki i Dziecka
Prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, emeryt
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej, Akademia Muzyczna w Łodzi
Dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk, Politechnika Krakowska, emeryt
Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Piotr Widłak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
Prof. dr hab. Wiesława Widłak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pontifical Academy of Social Science
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Anna Wierzbicka, The Australian National University
Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Edward Wierzchoś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. Maciej Wiesner, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Stanisław Wika, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. zw. dr hab. Tadeusz G. Wiktor, em. prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, prof. zw. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dr hab. Witold Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Eugeniusz Wilkowski, em. prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Prof. dr hab. inż. Teodor Winkler, em. prof. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki, em. prof. zw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. inż. Tomasz Stefan Wiśniewski, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Piotr Witakowski, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. med. Janusz Witowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr hab. Jacek Własak, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Grzegorz Wnęk, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Jan Wodniecki, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek, em. prof. zw. Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego
Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. inż. Adam Wojdyła, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Dr hab. Joanna Wojnicka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Jan Wojtyła, prof. i rektor senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Prof. dr hab. Robert Wolak, Uniwersytet Jagielloński
Prof. n. fiz. dr hab. inż. Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska
Dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Stanisław Woronowicz, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk
Prof. zw. Mariusz Woszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Halina Woś, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, hon. prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, kanclerz Kapituły Medalu Gloria Medicinae
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz, em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Jadwiga Wronicz, em. prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Dr hab. Zygmunt Wronicz, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Barbara Wydro, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Anna Wydrycka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. n. tech. Maciej Wygralak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska
Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Bolesław Wysłocki, em. prof. Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Uniwersytet Warszawski
Prof. Barbara Wysocka, em. prof. Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Alicja Wzorek, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Stefan Zabierowski, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Marian Zaborski, Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Adam Zając, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Grażyna Zając, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Marek Zając, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Marta Zając, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. inż. Mieczysław Zając, em. prof. Politechniki Krakowskiej
Dr hab. Tadeusz Zając, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Anna Zakościelna, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej, czł. prezydium KPZK Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. dr hab. Kacper Zalewski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, czł. czynny Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny, em. prof. Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Prof. dr hab. Zofia Zarebianka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Izabella Zatorska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. inż. Janusz Zaucha, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, emeryt
Prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Anna Zawadzka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. zwycz. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz, Akademia Muzyczna w Krakowie
Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
Prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Wojciech Ząbecki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, emeryt
Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. Zbigniew Zegan, em. prof. nadzw. Konwentu Seniorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja, Uniwersytet Jagielloński
Prof. zw. dr hab. Zofia Zielińska, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Michał Zieliński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, emeryt
Dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Dr hab. Tomasz Zięba, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik, em. prof. Politechniki Śląskiej
Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Zimny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Marcin Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. zw. dr hab. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Dr hab. Piotr Ziółkowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Józef Roman Zon, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dr hab. Irena Zubel, em. prof. Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski
Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Zych, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. zw. dr hab. Adam Alfred Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Zygmunt, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Aleksander Zyśko, prof. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Prof. dr hab. Dorota Zyśko, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Ryszard Żarów, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Jakub Żmidziński, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Dr hab. Helena Żukowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prof. zw. dr hab. Sławomir Żurek, Uniwersytet Świętokrzyski
Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Bogusław Żyłko, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Alicja Żywczok, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr hab. Magdalena Żywiec, prof. Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski

Akron – Białystok – Biała Podlaska – Białowieża – Boston – Bydgoszcz – Chełm – Częstochowa – Dęblin – Exeter – Gdańsk – Gdynia – Gliwice – Hokkaido – Katowice – Kędzierzyn-Koźle – Kielce – Kjeller – Kórnik – Kraków – Krosno – Lublin – Łódź – Montreal – Muenster – Olsztyn – Opole – Ostrowiec Świętokrzyski – Ottawa – Płock – Polkowice – Poznań – Puławy – Radom – Raszyn – Reykjavik – Roanoke – Rzeszów – Skierniewice – Słupsk – Sydney – Szczecin – Tarnów – Toruń – Valenciennes – Vancouver – Watykan – Wrocław – Zielona Góra

20 listopada – 11 grudnia 2020 r.


Źródło: https://ekai.pl/1700-profesorow-zaapelowalo-o-opamietanie-i-obrone-dobrego-imienia-jana-pawla-ii/
Fot. Wojtek Laski/East News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *