Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – list otwarty

List otwarty z prośbą o zrezygnowanie z inicjatywy prawnego dopuszczenia aborcji w przypadkach tzw. letalnych wad płodu oraz opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22. X. 2020 r. skierowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.

REKLAMA


“Projekt Pana Prezydenta, podobnie jak dotychczasowa Ustawa dopuszczająca aborcje eugeniczne, daje przekaz, że osoby najbardziej bezbronne i najbardziej chore można zabić przed ich naturalną śmiercią” – piszą lekarze.

Publikujemy treść listu otwartego:

Warszawa 6 XII 2020 r.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Zarząd Główny
Aleja NMP 54, 42-200 Częstochowa
Adres do korespondencji:
ul. Szpitalna 24, 41-500 Chorzów
prezeskslp@gmail.com,
kslp@kslpmazowsze.pl,

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: listy@prezydent.pl

LIST OTWARTY

z prośbą o zrezygnowanie z inicjatywy prawnego dopuszczenia aborcji w przypadkach tzw. letalnych wad płodu oraz opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22. X. 2020 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu lekarzy uznających normy Kodeksu Etyki Lekarskiej za nadrzędne w praktyce zawodowej, zwracamy się z prośbą, aby stanął Pan na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i aby wycofał Pan propozycję wprowadzenia możliwości przerwania ciąży w przypadkach tzw. letalnych wad płodu. Zwróciliśmy się jednocześnie do Pana Premiera z prośbą o opublikowanie wyroku Trybunału w niezmienionej wersji.

Propozycja Pana Prezydenta godzi w istotę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Określenie „wada letalna” jest nieprecyzyjne i krytykowane, ponieważ stygmatyzuje dziecko i nie oddaje stanu faktycznego. Dzieci rodzące się z tymi wadami przeżywają czasem kilka i więcej lat. Zdarzają się też błędy diagnostyki prenatalnej. Coraz częściej potrafimy leczyć chore dzieci przed urodzeniem i po porodzie. Projekt Pana Prezydenta, podobnie jak dotychczasowa Ustawa dopuszczająca aborcje eugeniczne, daje przekaz, że osoby najbardziej bezbronne i najbardziej chore można zabić przed ich naturalną śmiercią. Godzi również w etos lekarza, który ma służyć życiu każdego pacjenta, a także
w morale środowiska medycznego, nadszarpnięte przez dotychczas obowiązującą Ustawę. Może też doprowadzić w krótkim czasie, do legalizacji przeprowadzanej rękami lekarzy eutanazji, w tym eutanazji dzieci, jak to się stało już w niektórych krajach. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne (…) To, co «legalne», zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako «moralnie dozwolone»”. (Jan Paweł II, 9 VI 1991r. Warszawa)

Obowiązkiem lekarza jest zawsze ratować ludzkie życie a nie zabijać. Jeśli śmierć chorego dziecka jest nieuchronna należy stworzyć godne warunki odejścia – w hospicjum lub w domu. Ubolewamy, że Zarządy dwóch Polskich Towarzystw Naukowych (Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowały swoje stanowiska sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, opowiadając się tym samym za utrzymaniem dopuszczalności aborcji eugenicznej. Wielu lekarzy, w tym profesorów, z całej Polski podpisało się pod listami protestacyjnymi wobec tych stanowisk jako niereprezentujących środowiska
lekarskiego i naruszających zasady etyki lekarskiej: pod otwartym listem pediatrów z dnia 7 XI 2020 r. wobec proaborcyjnego stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i pod protestem lekarzy z dnia 18 XI 2020 r. wobec stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, opublikowanych w: https://wpolityce.pl/polityka/527598-lekarze-oburzeni-stanowiskiem-nrl-ws-aborcji

Sekcja Ginekologów Katolickiego Stowarzyszenia lekarzy Polskich wystosowała 4 XI 2020 r. osobny list do Pana Prezydenta o wycofanie projektu utrzymania przesłanki eugenicznej w przypadku niektórych wad płodu.

Szanowny Panie Prezydencie, jako lekarze domagamy się, by polskie prawo skutecznie i konsekwentnie chroniło życie każdego człowieka, od jego początku do naturalnej śmierci, bez względu na stan jego zdrowia i użyteczność dla społeczeństwa. Życie każdego człowieka stanowi wartość bezcenną. Dyskryminacja ze względu na chorobę, nawet śmiertelną, jest niedopuszczalna. Skracanie życia najciężej chorym dzieciom przez aborcję eugeniczną nie rozwiąże problemu, a nawet pogłębi dramat tych dzieci, ich matek, ojców i najbliższej rodziny. Z badań wynika, że przeprowadzenie aborcji podwyższa ryzyko śmierci matki podczas kolejnej ciąży a negatywne skutki psychologiczne odczuwa większość kobiet, które się jej poddały. Aborcja pozostawia kobiety same, z traumą zespołu poaborcyjnego a rodziny i społeczeństwo naraża na rozpad wzajemnych relacji. Pozostaje też dramat narodu, który zabija własne
dzieci.

Oczekujemy wsparcia ze strony Państwa dla tych ciężko chorych dzieci oraz dla ich matek i rodzin. Możliwość zabijania dzieci, z udziałem lekarzy, jest nieludzkim zaprzeczeniem tego wsparcia. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest rozwój hospicjów perinatalnych i medycyny paliatywnej: wspieranie tych, którzy odchodzą i tych, którzy zostają osieroceni.

W tym roku obchodzimy stulecie urodzin Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium vitae napisał: pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. (25 III 1995 r.)

Uważamy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego staje w obronie tych, którzy swojej godności sami bronić nie mogą.

Nie rozumiemy jakie argumenty mogły skłonić Pana Prezydenta do złożenia projektu Ustawy, umożliwiającej legalne odebranie życia dziecku, u którego w życiu płodowym rozpoznano „nieuleczalną chorobę lub wadę prowadzącą do śmierci”

„Zmiękczanie” pierwotnej wersji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwarza niebezpieczny precedens, że orzeczenia TK mogą być nieuznawane a przynajmniej modyfikowane pod dyktatem opresyjnych protestów, nawet łamiących prawo, bo w czasie trwającej epidemii niosących zagrożenie życia.

Prosimy o pilne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r., w celu przywrócenia ochrony życia dzieci Nienarodzonych w Polsce, ochrony sumienia lekarzy, promowania wartości rodzinnych i społecznych. Każdy dzień zwłoki skutkuje uśmiercaniem najbardziej bezbronnych i najsłabszych z nas.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd Główny KSLP:

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii
Prof. Bogdan Chazan, Vice Prezes, KSLP Prezes OM KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa
Prof. Alina Midro, Vice Prezes KSLP, specjalista genetyki klinicznej

oraz Lekarze Oddziału Mazowieckiego KSLP:

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa
Dr Grażyna Rybak, Delegat OM KSLP, specjalista pediatrii
Dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii
Dr hab. n. med. Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, reanimacji i medycyny paliatywnej

Poniżej prezentujemy listę lekarzy, którzy dotychczas podpisali się pod wspomnianymi protestami wobec stanowisk zarządów towarzystw naukowych i Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając zasadność orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (Lista lekarzy jest niepełna, ciągle nadchodzą nowe podpisy)

1. prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM, Gdańsk
2. prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, specjalista gastroenterologii dziecięcej, hepatolog, Warszawa
3. prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii, GUM, Gdańsk
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUM, Gdańsk
5. prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista pediatrii i gastroenterologii, Warszawa
6. prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
7. prof. dr hab. n. med. Alina Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok
8. prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, Klinika Pneumonologii i Alergologii, Łódź
9. prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurgii, Warszawa
10. prof. dr hab. n.med. Andrzej Dąbrowski, specjalista chirurgii, Lublin
11. dr hab. n. med. Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, reanimacji i medycyny paliatywnej, Warszawa
12. dr n. med. Anna Brodzikowska-Pytel, specjalista pediatrii, alergolog i kardiolog dziecięcy, Warszawa
13. dr n. med. Grażyna Borejko, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Wrocław
14. dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka, specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych, Gdańsk
15. dr n. med. Marzena Pełczyńska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, Jelenia Góra
16. dr n.med. Janusz Dubejko, kardiolog, Lublin
17. dr n.med. Anna Kornas-Dubejko, specjalista pediatrii, Lublin
18. dr n.med. Stanisław Selwa, specjalista neurologii, Lubli,
19. dr n.med. Jadwiga Foltanska-Jurko, specjalista anestezjologii Lublin
20. dr n. med. Cezary Jurko, specjalista kardiochirurgii, Lublin
21. dr n.med. Andrzej Szczepanowski, specjalista chirurgii Lublin
22. dr n. med. Anna Dawidowicz-Szczepanowska, specjalista pediatrii, Lublin
23. dr n.med. Elżbieta Guslinska-Orzedala, specjalista neurologii, Lublin
24. dr n.med. Janusz Jakubowski, specjalista anestezjologii, Lublin
25. dr n.med. Tadeusz Młynarczyk, specjalista psychiatrii Lublin
26. dr n. med. Marlena Błazik, specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dzieci, Warszawa
27. dr n. med. Elżbieta Krzymińska- Stasiuk, kardiolog, Gdańsk
28. dr n. med. Iwona Kruszewska, kardiolog dziecięcy, Warszawa
29. dr n. med. Barbara Kollataj, specjalista pediatrii, nefrolog, epidemiolog, Lublin
30. dr n. med. Ewa Anna Kossakowska, specjalista onkologii, Warszawa
31. dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok
32. dr n. med. Ewa Wasilewska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, Białystok
33. dr hab. Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Warszawa
34. dr n.med. Alicja Moszczyńska -Kowalska, specjalista okulista, Warszawa
35. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii, Wołomin
36. dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii, Katowice
37. dr n.med. Anita Stola, specjalista pediatrii i neonatologii, Arizona
38. dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii, Warszawa
39. dr n. med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngologii, Warszawa
40. dr n.med. Dorota Rudzka, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Wrocław
41. dr n.med. Waldemar Gołębiowski, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii, medycyny paliatywnej, Wrocław
42. dr n.med. Tomasz Dyrda, specjalista pediatrii, Cieszyn,
43. dr n.med. Ignacy Jarzyło, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, Ząbki
44. dr n.med. Ewa Lech-Szymerska specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa
45. dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista laryngolog, Ząbki
46. dr Katarzyna Nitek, specjalista pulmonolog, Ząbki
47. dr Waldemar Skibiszewski, specjalista pediatrii, ordynator Oddziału Pediatrii, Szpital Powiatowy, Głogów
48. dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Warszawa
49. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Warszawa
50. dr Anna Gręziak, specjalista anestezjolog, Warszawa
51. dr Barbara Rogala, specjalista pediatrii i nefrologii, Wrocław
52. dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Zielonka
53. dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa
54. dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii, Warszawa
55. dr Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
56. dr Małgorzata Bocheńska, internista, Warszawa
57. dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii, Garwolin
58. dr Dariusz Rygier, pediatra specjalista medycyny rodzinnej, Garwolin
59. dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej, Józefów
60. dr Ewa Górecka, specjalista okulista, Ząbki
61. dr Wiesława Kwolak, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa
62. dr Anna Szopa-Tyszecka. specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa
63. dr Aleksandra Baryła, specjalista ginekologii i położnictwa, NFPMC, Warszawa
64. dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
65. dr Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa
66. dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych, Radzymin
67. dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii, Radzymin
68. dr Hanna Polanowska, specjalista dermatolog, Warszawa
69. dr Agnieszka Leleń, specjalista pediatrii, Ząbki
70. dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny rodzinnej, Warka
71. dr Aneta Boruta, laryngolog, Siedlce
72. dr Magdalena Konecka, specjalista pediatrii, Wrocław
73. dr Renata Mozrzymas, specjalista pediatrii metabolicznej, gastrolog, Wrocław
74. dr Hanna Konieczna, specjalista pediatrii, Wrocław
75. dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii, Warszawa
76. dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii, Warszawa
77. dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, Mysłowice
78. dr Leszek Kopeć, specjalista medycyny rodzinnej, Radom
79. dr Albert Kopeć, lekarz, Radom
80. dr Marta Kolata, psychiatra, Warszawa
81. dr Jadwiga Kazana, lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej, Radom
82. dr Lucyna Wiśniewska, specjalista neurologii, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Radom
83. dr Danuta Krajewska, specjalista chirurgii, Radom
84. dr Barbara Borzęcka, specjalista pediatrii Radom
85. dr Teresa Stępień, specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, Radom
86. dr Jadwiga Szczerbicka, internista, specjalista medycyny rodzinnej, Radom
87. dr Maria Cygan, specjalista medycyny paliatywnej, internista, Hospicjum Królowej Apostołów, Radom
88. dr Marek Basiejko, lekarz medycyny ogólnej, psychoterapeuta, Radom
89. dr Anna Wolszczak, lekarz stomatolog, Radom
90. dr Teresa Piętka-Organistko pediatra, specjalista chorób płuc, Warszawa
91. dr Karolina Biel-Łojek, specjalista pediatrii, Wrocław
92. dr Marcin Krzywdziński, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Nowogrodziec
93. dr Małgorzata Kościelniak, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, Wrocław
94. dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii, Warszawa
95. dr Edyta Jarema, specjalista pediatrii, neonatolog, Lubań Śląsk,
96. dr Barbara Kopczyńska, specjalista anestezjologii, specjalista medycyny paliatywnej, Chorzów
97. dr Kasia Andre -Łapinska, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa
98. dr Maria Szczawińska, specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków
99. dr Aleksandra Golik, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa
100.dr Katarzyna Kmieć, specjalista psychiatrii, Lublin
101.dr Ewa Obertyńska-Romanowska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
102.dr Maria Kaczor, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, Lublin
103.dr Bożena Wojtas – pediatra, specjalista neonatolog, Limanowa
104.dr Dorota Lachor – pediatra, specjalista neonatologii, Limanowa
105.dr Iwona Żurek, specjalista pediatrii, Limanowa
106.dr Urszula Szewczyk, specjalista pediatrii, specjalista diabetologii, Limanowa
107.dr Maria Chodyra – specjalista chorób wewnętrznych, Bolesławiec
108.dr Krystyna Cygan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
109.dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
110.dr Alicja Bednarz, specjalista Pediatrii, Lublin,
111.dr Iwona Michnikowska, specjalista ginekologii i położnictwa, Tarnowskie Góry,
112.dr Beata Kołodziejczyk, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa,
113.dr Izabela Smętek, specjalista chorób oczu, Warszawa,
114.dr Barbara Kwiecińska – Czaplicka. Specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków
115. Marta Śliwińska, studentka wydziału lekarskiego WUM, Warszawa


Źródło: https://ekai.pl/katoliccy-lekarze-apeluja-o-wycofanie-projektu-umozliwiajacego-aborcje-w-przypadku-tzw-wad-letalnych/
Fot. Igor Smirnow / KPRP

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *