Zmiany w mediach publicznych – co sądzą Polacy?

Polacy są podzielni w ocenie zmian w mediach publicznych, choć w sumie działania rządu częściej oceniają pozytywnie niż negatywnie. Politykę rządu w sprawie mediów publicznych popiera ponad połowa badanych (53%). Przeciwny jej jest więcej niż co trzeci ankietowany (36%) – wynika z najnowszego badania CBOS.

REKLAMA

CBOS stwierdza, że lepiej politykę rządu w sprawie mediów publicznych odbierają osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym niż ludzie słabiej wykształceni i sytuowani. Znajduje ona także nieco większe poparcie wśród osób poniżej 55. roku życia (w tym szczególnie wśród najmłodszych respondentów) niż wśród starszych. Nieco lepiej oceniają ją także mieszkańcy dużych i średnich miast niż mniejszych miejscowości.

Postrzeganie polityki rządu w sprawie mediów publicznych warunkuje przede wszystkim orientacja polityczna i – szerzej – światopoglądowa. Przychylny stosunek do działań rządu mają osoby deklarujące lewicowe i centrowe poglądy polityczne, źle oceniają je natomiast osoby identyfikujące się z prawicą.

Politykę rządu dość jednomyślnie popierają wyborcy ugrupowań koalicyjnych, krytyczni wobec niej są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Sympatycy Konfederacji są podzieleni w opiniach, jednak częściej przeciwni posunięciom rządu niż im przychylni.

Im rzadszy udział w praktykach religijnych, tym częstsza aprobata posunięć rządu – i odwrotnie.

Wśród osób uczestniczących kilka razy w tygodniu w praktykach religijnych aż 71 proc. jest przeciwna decyzjom rządu w sprawie mediów publicznych, a popiera je w tej grupie 22 proc. Jeśli chodzi o uczestniczących raz w tygodniu, podział ten przedstawia się następująco: za zmianami jest 38 proc., przeciw – 51 proc.

Wśród w ogóle nie uczestniczących w praktykach religijnych politykę rządu popiera 71 proc. a przeciwnych jest 19 proc respondentów.

„Opinie o polityce rządu wobec mediów publicznych są złożone. Najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że w ocenie społecznej cele działania rządu są słuszne, ale sposób działania może budzić zastrzeżenia” – stwierdza w komunikacie CBOS.

Większość badanych (72%) uważa, że po okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowanie mediów publicznych wymaga naprawy, przeciwnego zdania jest co piąty ankietowany. Ponad połowa respondentów (54%) przypisuje rządzącym dobre intencje, oceniając je jako próbę przywrócenia ładu w mediach publicznych. Z tą opinią nie zgadza się jednak więcej niż co trzeci badany (36%).

Wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia zmian w mediach publicznych ma ogółem połowa ankietowanych (50%). Raczej lub zdecydowanie bez zastrzeżeń przyjmuje zmiany 38% respondentów. Ponadto ogółem 59% badanych zgadza się z poglądem, że, aby naprawić media publiczne, potrzebne były zdecydowane działania, nawet jeśli budzą one sprzeczne opinie. Takiego podejścia nie akceptuje blisko co trzeci ankietowany (31%).

W sumie 35% badanych deklaruje, że po zmianach ma poczucie, że jego poglądy nie są reprezentowane w mediach publicznych. Takiego przeświadczenia nie ma 44% ankietowanych.

Dość powszechnie wyrażane jest oczekiwanie, że w sprawie uporządkowania sytuacji w mediach publicznych rząd i prezydent będą ze sobą współpracować – z takim postulatem zgadza się ogółem 77% respondentów. Jedynie 15% badanych nie chce współdziałania obu organów władzy wykonawczej w tej sprawie.

Zwolennicy i przeciwnicy polityki rządu w sprawie zmian w mediach istotnie różnią się w opiniach dotyczących poszczególnych kwestii. Warto jednak zauważyć, że niemal połowa przeciwników działań rządu (47%) także uważa, że funkcjonowanie mediów publicznych wymaga naprawy. Z kolei spora grupa zwolenników posunięć rządu (35%) ma zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzanych zmian. Ponadto większość popierających politykę rządu (71%), podobnie jak większość jej przeciwników (87%) uważa, że rząd powinien współpracować z prezydentem w sprawie uporządkowania sytuacji w mediach publicznych.

Badanie „Media publiczne” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 8 do 12 stycznia 2024 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Źródło: https://www.ekai.pl/zmiany-w-mediach-publicznych-co-sadza-polacy/
Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *