Jakie zdanie o Kościele katolickim mają Polacy?

Niemal połowa (46%) dorosłych Polaków wypowiada się o Kościele katolickim pozytywnie – stwierdza CBOS w badaniu dotyczącym ocen działalności instytucji publicznych we wrześniu.

REKLAMA

W swoim komunikacie CBOS pyta o ocenę działalności parlamentu i prezydenta, a także – w zależności od sytuacji – innych instytucji, na których w danym momencie koncentruje się uwaga opinii publicznej. Jest wśród nich także ocena dotycząca Kościoła katolickiego w Polsce.

Najnowsze opinie o funkcjonowaniu Kościoła katolickiego są niemal takie same jak wyrażone w poprzednim badaniu. We wrześniu pozytywnie oceniła Kościół mniej niż połowa Polaków (46%), a negatywnie wyraziło się o nim ponad dwie piąte (42%). W marcowym badaniu pozytywnie o Kościele katolickim wypowiadało się 47% respondentów, a negatywnie również 42%.

„Pomijając zaangażowanie w praktyki religijne (uczestnictwo w nich przynajmniej raz w tygodniu), które z oczywistych względów współwystępuje z pozytywnymi ocenami Kościoła, można zauważyć, że w znacznej mierze z aprobatą o działalności tej instytucji wypowiadają się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz respondenci mający poglądy prawicowe” – stwierdza CBOS. W większym stopniu niż przeciętnie są to także starsi badani (55+), osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, mieszkańcy wsi, ankietowani pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym rolnicy, a także respondenci uzyskujący niskie dochody per capita (poniżej 2000 zł).

Krytycznie o Kościele, poza niezaangażowanymi religijnie, częściej niż przeciętnie wypowiadają się potencjalni wyborcy wszystkich ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, oraz respondenci identyfikujący się z lewicą. Negatywnymi ocenami wyróżniają się także badani mający mniej niż 35 lat, uczniowie i studenci, najlepiej wykształceni, przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, prywatni przedsiębiorcy oraz ankietowani uzyskujący wysokie dochody per capita (od 3000 zł), a także niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej.

Zwolennicy PiS w 82% mają dobre zdanie o Kościele, złe w 9%.

Z kolei 15% zamierzających głosować na Koalicję Obywatelską ocenia Kościół dobrze, a 81% źle.

Jedynie 2% zwolenników Nowej Lewicy ocenia Kościół dobrze, a 85% źle.

Wśród zwolenników Konfederacji te opinie rozkładają się w stosunku odpowiednio 25% (dobre oceny) i 63% (złe oceny).

Elektorat Trzeciej Drogi (PSL i PL2050 Szymona Hołowni) to 23% ocen pozytywnych o Kościele a 66% negatywnych.

Niezdecydowani, na kogo głosować: 44% oceny pozytywne, 38% – negatywne.

Niezamierzający głosować – 41% ocen pozytywnych i 41% negatywnych.

CBOS przypomina, że sformułowanie pytania dotyczącego oceny działalności Kościoła było od roku 1989 kilkakrotnie zmieniane. Do września 1989 pytanie brzmiało: „Przedstawię Panu(i) listę organizacji, grup i osób z życia publicznego kraju. Jak Pan(i) ocenia działalność każdej z nich? Czy zgadza się Pan(i), że ich działalność dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami?”.

Od listopada 1989 do października 1991: „Proszę teraz ocenić działalność różnych instytucji, organizacji oraz osób pełniących ważne funkcje w kraju. Czy, Pana(i) zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami?”.

Od marca 1992 do sierpnia 1997: „Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Czy, Pana(i) zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu?”.

Od grudnia 1997 CBOS zadaje pytanie: „Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Kościoła rzymskokatolickiego?”.

Jednak, jak wskazuje analiza wyników, zmiany w brzmieniu pytania nie wpłynęły znacząco na odpowiedzi badanych.

Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.

Źródło: https://www.ekai.pl/jakie-zdanie-o-kosciele-katolickim-maja-polacy/
Fot. Timon Studler / Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *