Pieśni na Wielkanoc


TRZECIEGO dnia po swojej męce i śmierci Zbawiciel zmartwychwstał własną mocą z grobu. Oznacza to, że Pan Jezus, który umarł z miłości do ludzi świata, powrócił do nas żywy w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Uczynił zaś to nie tyle dlatego, by odwieść od swojej wszechmocy, ile raczej dlatego, by objawić, że miłość Boża jest większa i silniejsza aniżeli najbardziej potworna złość i najbardziej potworna złość i najzacieklejsza ślepota ludzka.

REKLAMA

Zmartwychwstanie Pana Jezusa dowodzi, że nikt nie potrafi sparaliżować zbawczych planów miłości Bożej. Kościół święty przeżywa W i e l k a n o c jako największą i najradośniejszą tajemnicę wiary chrześcijańskiej. Wyrażamy to także w pieśniach wielkanocnych. Kto jednoczy się z Chrystusem Zmartwychwstałym przez wiarę i miłość, ten żyje już życiem Bożym i wnosi moce miłości Bożej w życie codzienne.

 


CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST – Nam na przykład dan jest, – Iż mamy zmartwychpowstać, – Z Panem Bogiem królować! – Alleluja!

Leżał trzy dni w grobie, – Dał bok przebić sobie, – Bok, ręce, nogi obie, – Na zbawienie tobie. – Alleluja!

Trzy Maryje poszły, – Drogie maści niosły, – Chciały Chrystusa pomazać, – Jemu cześć i chwałę dać. – Alleluja!

Gdy na drodze były, – Tak sobie mówiły: – Jest tam kamień niemały, – A któż nam go odwali? – Alleluja!

Powiedz nam, Maryja, – Gdzieś Pana widziała? – Widziałam Go po męce, – Trzymał chorągiew w ręce. – Alleluja!

Gdy nad grobem stały, – Rzekł im Anioł biały: – Nie bójcie się, Maryje, – Zmartwychwstał Pan i żyje! – Alleluja!

Jezusa szukacie? – Tu Go nie znajdziecie, – Wstał-ci z martwych, grób pusty. – Oto śmiertelne chusty! – Alleluja!

Łukasz z Kleofasem, – Obaj jednym czasem – Szli do miasteczka Emaus, – Spotkał-ci ich Pan Jezus. – Alleluja!

Bądźmy więc weseli – Jak w niebie Anieli, – Czegośmy pożądali, – Tegośmy doczekali. – Alleluja!

 


PRZEZ TWOJE ŚWIĘTE ZMARTWYCHPOWSTANIE – (Wniebowstąpienie – Ducha Zesłanie) – Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie. – Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał (wniebowstąpił – Ducha zesłał). – Śmierci wiecznej nas zbawił, – Swoją świętą moc zjawił!

 


OTRZYJCIE JUŻ ŁZY, PŁACZĄCY, – Żale z serca wyzujcie! – Wszyscy w Chrystusa wierzący! – Weselcie się, radujcie – Bo zmartwychwstał samowładnie, – Jak przepowiedział dokładnie. – Alleluja – Alleluja, niechaj zabrzmi Alleluja!

Darmo kamień ciąży wielkiej – Żydzi na grób wtłoczyli; Darmo dla pewności wszelkiej – Zbrojnej straży użyli. – Na nic straż, pieczęć i skała – Nad grobem Pana się zdała! – Alleluja…

Bóg wszechmocny, Bóg natury, – Wyższy nad wszystkie twory – Wstaje z grobu, kruszy mury, – Nie zna żadnej zapory; – Zdjęta trwogą straż upada – I prawie sobą nie włada. – Alleluja…

 


WESOŁY NAM DZIEŃ DZIŚ NASTAŁ – Którego z nas każdy żądał: – Tego dnia Chrystus zmartwychwstał! – Alleluja, alleluja!

Król niebieski k`nam zawitał, – Jako śliczny kwiat zakwitał, – Po śmierci się nam pokazał. – Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował, – Nieprzyjaciele podeptał, – Nad nędznymi się zmiłował. – Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał, – Ojce święte tam pocieszał, – Potem iść za sobą kazał. – Alleluja, alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali, – Płaczliwie tam zawołali, – Gdy Zbawiciela ujrzeli. – Alleluja, alleluja!

„Zawitaj, przybywający – Boży Synu wszechmogący, – Wybaw nas z piekie1nej mocy” – Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli – Gdy Zbawiciela ujrzeli, – Którego z dawna żądali. – Alleluja, alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał, – Pieczęci z grobu nie ruszał, – Na stróże wielki strach powstał. – Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał. – Miłośnikom się pokazał, – Anioły, do Matki posłał – Alleluja, alleluja!

„O Anieli najmilejsi, – Idźcież do Panny Najświętszej, – Do Matki Mej najmilejszej! – Alleluja, alleluja!

„Ode mnie Ją pozdrawiajcie – I wesoło zaśpiewajcie: – Królowo rajska, wesel się!” – Alleluja, alleluja!

Potem z wielką swą światłością – Do Matki swej przystąpiwszy, – Pocieszył Ją, pozdrowiwszy. – Alleluja, alleluja!

Przez Twe święte zmartwychwstanie – Daj nam grzechów odpuszczenie, – A potem duszne zbawienie! – Alleluja, alleluja!

 


WSTAŁ PAN CHRYSTUS Z MARTWYCH NINIE, – Alleluja, alleluja! – Uweselił lud swój mile. – Alleluja, alleluja!

Który cierpiał dnia trzeciego, – Alleluja, alleluja! – Dla człowieka mizernego. – Alleluja, alleluja!

Niewiasty gdy do grobu szły, – Alleluja, alleluja! – Drogie maści z sobą niosły. – Alleluja, alleluja!

W bieli Anioła ujrzały – Alleluja, alleluja! – Trwożyć sobą poczynały. – Alleluja, alleluja!

Niewiasty! Co się boicie? – Alleluja, alleluja! – Do Galilei tam idźcie. – Alleluja, alleluja!

„Powiedźcie do zwolenników – Alleluja, alleluja! – Iż powstał Król na wiek wieków!” – Alleluja, alleluja!

 


ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA I SZATANA – Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. – Naród niewierny trwoży się przestrasza – Na cud Jonasza. – Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, – Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: – „Patrzcie tak mówi, grób ten próżny został, – Pan zmartwychpowstał!” – Alleluja!

Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale, – Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale; – Ojcu Swojemu już uczynił zadość, – Nam niesie radość. – Alleluja!

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, – Utwierdza w wierze, aby nie wątpili; – Obcuje z nami, daje nauk wiele – O swym Kościele, – Alleluja!

Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele: – Oto zabity Bóg twój żyje w ciele! – Śpiewaj z weselem: Pan Króluje z drzewa, – Jak Dawid śpiewa. – Alleluja!

Cieszmy się wszyscy: Już śmierć pohańbiona, – Wina pierwszego rodzica zgładzona, – Niebios zamkniętych jest otwarta brama – Synom Adama. – Alleluja.

Więc potargawszy nałogi grzechowe, – Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, – Z dala mijając nieszczęść naszych groby, – Miejsca, osoby! – Alleluja!

 


Źródło: Ks. dr Edmund Skalski, „Z Panem Bogiem”, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *