Jak przebiegł tegoroczny Dzień Papieski?

„Veritatis Splendor – Blask Prawdy” – to hasło XXII Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 16 października w całej Polsce. Poprzez szereg wydarzeń duchowych, kulturalnych, a nawet sportowych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II, który 44 lata temu rozpoczął swój pontyfikat. W kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest co roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

REKLAMA

Hasłem XXII Dnia Papieskiego były pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II „Veritatis Splendor” (Blask Prawdy), ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem tego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia – wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.

– Przeżywając XXII Dzień Papieski chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w „Veritatis splendor”. Celem encykliki jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania, jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym – napisali polscy biskupi w liście na tegoroczny Dzień Papieski.

Pierwszym akcentem tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego była zorganizowana w piątek 14 października w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej konferencja naukowa „Polska, Ukraina, Europa”. Spotkanie przebiegło pod znakiem m.in. dyskusji o roli Jana Pawła II w procesie pojednanie polsko-ukraińskiego, konsekwencjach wizyty papieskiej w Ukrainie oraz religijnym wymiarze protestów na kijowskim Majdanie.  

Za dużo kremówek…

Gospodarz miejsca kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na niedostatek refleksji na temat znaczenia osoby Jana Pawła II i aktualności jego przesłania. – Za długo byliśmy na poziomie kremówek – powiedział metropolita warszawski. Zaznaczył, że temat sympozjum rodził się w momencie, gdy nad Ukrainą zaczęły się „gromadzić chmury” i pojawiało się pytanie, czy w nauczaniu papieskim było coś, co mogłoby być fundamentem mówienia i myślenia o Europie a jednocześnie, co byłoby przestrogą na nasze czasy.

Ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, głównego organizatora spotkania, odczytał list przesłany przez abp. Swiatosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Wyraził on wdzięczność organizatorom konferencji za przypominanie św. Jana Pawła II, którego osoba w sposób nierozerwalny splotła się z losami Kościoła Greckokatolickiego.

Jan Paweł II i ukraińska rewolucja godnościowa

Prof. Myrosław Marynowycz z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, więzień sowieckich łagrów, przypomniał nadzwyczajny entuzjazm towarzyszący jemu samemu i innym więźniom 16 października 1978 r. Podkreślił, że papież miał świadomość, iż siłą zbrodniczego systemu sowieckiego jest strach. Dlatego od jego apelu u progu pontyfikatu „Nie lękajcie się!”, rozpoczęła się jego erozja. – Duchowa energia Jana Pawła II przemieniała nie tylko Polskę, ale wszystkie spragnione wolności serca w komunistycznym imperium – mówił prof. Marynowycz. Dodał, że ziarna zasiane przez Jana Pawła II zaowocowały w kolejnych rewolucjach godnościowych na Ukrainie, a być może także w odwadze ukraińskich żołnierzy stawiających teraz opór rosyjskiej agresji. Zwrócił też uwagę na rolę papieża w kontekście relacji z Polską i polsko-ukraińskiego procesu pojednania.

Nie ma pojednania bez nawrócenia

Tezę, że Kościół katolicki odgrywa kluczową tezę w procesie polsko – ukraińskiego pojednania postawił prof. Marek Melnyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak stwierdził, proces pojednawczy trwa przynajmniej od 1 połowy XX w. a Kościół katolicki próbuje w tym dziele uczestniczyć od kilkudziesięciu lat. Można to dojrzeć w różnego rodzaju dokumentach oraz działaniach, takich jak pielgrzymki, spotkania modlitewne, święcenie cmentarzy czy tablic pamiątkowych – wydarzeniach często mających masowy charakter. – Pojednanie, które Kościół katolicki proponuje obu narodom, zakłada przede wszystkim nawrócenie, przebaczenie i wreszcie pojednanie – powiedział prof. Melnyk. – Nie ma możliwości pojednania ludzi i wspólnot, bez nawrócenia, relacji z Bogiem. On jest źródłem pojednania – podkreślił.

Teologia wolnościowych zrywów

O. dr Wojciech Surówka wskazywał, że ukraińscy teolodzy wypracowali w ostatnich latach kilka wariantów „teologii Majdanu”. Odwołał się do refleksji trzech teologów: prawosławnego, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. Zdaniem prawosławnego teologa Cyryla Howoruna, na Majdanie narodziło się społeczeństwo, które było „podręcznikowym przykładem społeczeństwa obywatelskiego”. Greckokatolicki teolog ks. Michajło Dymyd, pierwszy rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie widzi w Majdanie wcielenie Kościoła niepodzielonego, niekonfesyjnego chrześcijaństwa. Rzymskokatolicki teolog Petro Bałog ogranicza rolę Kościoła na Majdanie przede wszystkim do sprawowania funkcji profetycznego sumienia, przypominania o podstawowych chrześcijańskich wartościach.

Papieski program dla Ukrainy

Pielgrzymkę Jana Pawła II do Ukrainy z dzisiejszej perspektywy omawiał prof. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Prelegent wyraził opinię, że papieska wizyta była dla Ukraińców podobnym impulsem wolnościowym jak pielgrzymka polskiego papieża do Ojczyzny w 1979 r., która zaowocowała powstaniem Solidarności. Stwierdził, że „pomarańczowa rewolucja” rozpoczęta w 2004 r. [czyli społeczne protesty wobec sfałszowania wyborów prezydenckich – KAI] były efektem papieskiej podróży do Ukrainy. Zachęcił też do lektury papieskich tekstów wypowiedzianych 21 lat temu w Ukrainie, bowiem “jest to program kulturowo-cywilizacyjny z podbudową religijną”, który może wspomóc Ukrainę „w jej dążeniu do chrześcijańskiej, humanistycznej Europy”.

Nagrody TOTUS TUUS

Tradycyjnie w przeddzień Dnia Papieskiego wręczone zostały na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody TOTUS TUUS. Wyróżnienia w formie statuetek w kształcie anioła wzbijającego się do lotu są przyznawane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w pięciu kategoriach różnym instytucjom i osobom za propagowanie i wcielanie w życie nauczania św. Jana Pawła II.

Tegorocznym laureatem w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” został teoretyk i krytyk muzyczny Stanisław Leszczyński za promocję muzyki polskiej, prezentację jej piękna i wartości w świecie.

W kategorii „Promocja godności człowieka” uhonorowano Fundację Gajusz za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji. Fundacja co roku wspiera 1000 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia pomoc psychologiczną na pediatrycznych oddziałach onkologicznych, prowadzi hospicjum domowe, stacjonarne i perinatalne, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny i Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie.

Nagroda TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana inicjatywie krakowskiego środowiska akademickiego „Dni Jana Pawła II” – za podjęcie i utrwalanie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli.

W kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka” wyróżniony został „Przewodnik Katolicki”, najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny, za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii.

Piątą nagrodą TOTUS TUUS jest Nagroda Specjalna, która w tym roku została przyznana ks. Leszkowi Kryży SChr za „wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny”. Kapłan od ponad 10 lat jest dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, odbywając liczne podróże na tereny krajów byłego ZSRR i organizując pomoc dla tamtejszych wiernych. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Pogłębiajcie wiedzę o Bogu i człowieku”

W niedzielę w Krakowie uroczystej Mszy św. z okazji XXII Dnia Papieskiego przewodniczył w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach abp Marek Jędraszewski, a koncelebrowali ją bp Jan Zając oraz duszpasterze odpowiedzialni w Polsce i Archidiecezji Krakowskiej za Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Na początku Eucharystii przypomniano, że 44 lata temu kard. Karol Wojtyła wybrany został papieżem. To z tej okazji w niedzielę 16 października lub niedzielę poprzedzającą obchodzony jest Dzień Papieski.

Zwracając uwagę na pierwsze po wyborze przemówienie Jana Pawła II, abp Jędraszewski podkreślił, że papież Polak „ukazał się jako człowiek posłuszeństwa Chrystusowi – Najwyższej Prawdzie i jako człowiek bezmiernego zaufania – jako Totus Tuus – wobec Przenajświętszej Dziewicy”. Zaznaczył, że wybór nowego papieża wzbudził wówczas wielki entuzjazm, radość i nadzieję, że „tchnie on w Kościół nowy zapał ewangelizacyjny, nowe poczucie tożsamości, nowe przekonanie o konieczności ewangelizacji, czyli głoszenia Chrystusa w porę i nie w porę, na wszystkich areopagach świata”.

Modląc się za stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, abp Jędraszewski zaapelował do nich, aby nieustannie mieli odwagę pogłębiać swoją wiedzę o świecie, o człowieku, o Bogu. – Abyście stawali się każdego dnia ludźmi prawego sumienia, stając się przez to dziećmi światłości. Abyście uczyli się żyć autentyczną wolnością, ku której wyswobodził was Chrystus. Aby jaśniał w was – a poprzez was jaśnieli inni – blask prawdy, która jest tak jasna, tak dostojna, tak świetna, tak wspaniała. Abyście jaśnieli blaskiem łaski tej Prawdy, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka – dodał metropolita krakowski.

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” – konkretny czyn

W czasie Mszy św. radiowej transmitowanej w kościoła św. Krzyża w Warszawie bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Młodzieży, na wzór Fundacji „DNT” apelował o stałą formację wiernych oraz o tworzenie żywych wspólnot wiary we wszystkich naszych parafiach i środowiskach akademickich. „Fundacja ta jest wspaniałym sposobem podtrzymywania na drodze studiów tych młodych ludzi, którzy chcą nieść swoje życie w stronę poznania prawdy” – wskazywał.

Zachęcił ponadto, aby w niedzielę w całej Polsce i w środowiskach polonijnych wspomóc – poprzez ofiarę do puszek – stypendystów swoim groszem. Przy okazji podziękował za bliskie towarzyszenie młodym ze strony formatorów i wychowawców, za opiekunów wspólnot prowadzonych przez Fundację we wszystkich akademickich miastach w Polsce.

Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ks. Dariusz Kowalczyk nawiązał do encykliki „Veritatis Splendor” Jana Pawła II. Podkreślił, że wszystkie jej nurty prowadzą do sumienia. – Ojciec Święty mówił, że rozum rozpoznaje prawdę. Nie tworzymy prawdy, ale ją rozpoznajemy. W sumieniu, całkowicie wolni, mamy tę prawdę przyjąć i podejmować właściwe decyzje – mówił ks. Kowalczyk. Przypomniał też, że św. Jan Paweł II bardzo mocno uzależniał wolność od prawdy, w myśl słów „Prawda was wyzwoli”.

Ks. Kowalczyk mówił też, że można niszczyć sumienie. Dzieje się tak przez przekraczanie jego wskazań, zacieranie granic między dobrem a złem, osłabianie woli, nałogi, nawet te drobne, jak niepunktualność, czy tracenie czasu w mediach społecznościowych, a także przez zaniechanie możliwego do wykonania dobra. Wyjaśnił, że to Chrystus uzdalnia nas do życia zgodnie z sumieniem i do dokonywania dobrych wyborów. Decyzję o dobru trzeba też przekuć na konkretny czyn. Takim konkretnym czynem było stworzenie przez Kościół w Polsce Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której celem jest wspieranie uzdolnionej niezamożnej młodzieży. – Są to wspaniałe osoby! – stwierdził ks. Kowalczyk. – Są wśród nich studenci wszystkich kierunków studiów, kapłani, siostry zakonne. Są to ludzie bardzo wdzięczni za okazaną im pomoc – dodał.

W modlitwie wiernych modlono się m.in. za polską młodzież, a zwłaszcza stypendystów FDNT, za zmarłych darczyńców, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji oraz w intencji pokoju na Ukrainie. Na zakończenie liturgii ks. Kowalczyk podziękował wszystkim za hojność i wsparcie i zachęcił do wspólnego budowania pomnika Jana Pawła II.

Osobiste świadectwo wiary

W całej Polsce w niedzielę stypendyści odwiedzali kościoły, aby dać osobiste świadectwo wiary i wyrazić swoim darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie. Tak było m.in. w Gnieźnie, gdzie młodzi włączyli się w oprawę Mszy św., a na zakończenie jedna ze stypendystek opowiedziała krótko, w jaki sposób stypendium pomaga jej w nauce, dziękując raz jeszcze za wspieranie fundacji zarówno duchowo, jak i materialnie.

Dla Mai przynależność do fundacyjnej rodziny to – obok ważnego wsparcia finansowego – także ludzie, „z którymi w każdym miejscu na świecie czuję się jak w domu, a do tego razem możemy oddawać chwałę Bogu”.

„Są to ludzie pełni radości, optymizmu, wiary, którzy poznali Boga i niejednokrotnie zmienili swoje życie dzięki Bogu. Fundacja bowiem wspiera młodych nie tylko finansowo, ale też przez rozwój duchowy, przez rekolekcje, spotkania formacyjne, podczas których mogą poznawać nauczanie papieża Jana Pawła II” – wskazał diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Bubacz.

Wdzięczni za wsparcie są także stypendyści Fundacji z diecezji bydgoskiej. – W październiku rozpoczęłam studia w Toruniu na wydziale prawniczym. Dzięki fundacji mam wsparcie nie tylko finansowe, ale mogę rozwijać swoje pasje. Jedną z nich jest muzyka. Dzięki temu uczęszczam także do szkoły muzycznej drugiego stopnia, gdzie uczę się gry na kontrabasie – mówi Zuzanna. – Pochodzę z Nakła nad Notecią. Fundację poznałem dzięki księdzu wikariuszowi, za co jestem wdzięczny. Dała mi ona nie tylko wsparcie finansowe, dzięki któremu mogłem zdać maturę i zostać finalistą olimpiady, ale i możliwość poznania wspaniałych ludzi – mówi Hubert.

Dzień Papieski – duchowo, sportowo i kulturalnie

XXII Dzień Papieski, tak jak w latach poprzednich, obfitował w całym kraju w wiele wydarzeń o charakterze duchowym i modlitewnym oraz kulturalnym i sportowym. Odbywały się one już od ubiegłego tygodnia.

Wrocławska wspólnota Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaplanowała w ubiegłą niedzielę m.in. grę miejską dla najmłodszych w Bierutowie. Na rodziny z dziećmi czekało dużo ciekawych zadań do wykonania. Po ukończeniu gry uczestnicy dostali skromne upominki. W parafii Miłosierdzia Bożego 16 października a w parafii Odkupiciela Świata za tydzień powstają miasteczka rodzinne. Na rodziny z dziećmi przygotowano wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy, robienie ludzików z kasztanów, zaplatanie warkoczyków, kolorowanki czy gniotki z balonów. Obydwa miasteczka uświetnią animacje dla dzieci – ciekawe gry i zabawy.

W Łodzi w Dzień Papieski stypendyści odwiedzili tamtejsze parafie (Parafia Chrystusa Króla, Parafia św. Kazimierza, Parafia św. Franciszka z Asyżu, Parafia Archikatedralna św. Stanisława Kostki) oraz Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu, by upamiętnić pontyfikat Papieża Polaka oraz przybliżyć wiernym sylwetkę Jana Pawła II. W każdej parafii został zorganizowany kiermasz ciast oraz kremówek. Za tydzień na terenie parafii pw. Alberta Chmielowskiego stanie miasteczko rodzinne z kiermaszem wyrobów rzemieślniczych, zabawami tanecznymi i konkurencjami sportowymi.

Procesja Fatimska z banderią konną przeszła ulicami Zakopanego, ruszając z sanktuarium maryjnego na Krzeptówkach do kościoła św. Krzyża. Z kolei w Nowym Targu górale zgromadzili się na nieszporach na lotnisku, gdzie w 1979 r. Jan Paweł II spotkał się z milionową rzeszą wiernych. Podczas obchodów Dnia Papieskiego na Podhalu nie zabrakło także koncertów w zabytkowych drewnianych kościołach w Orawce i w Trybszu.

Z Inowrocławia, Kruszwicy, Barcina i Gniezna wyruszyły w sobotę 15 października pielgrzymki młodych do Markowic i na Pola Lednickie, by modlitwą i spotkaniem w drodze uczcić i upamiętnić św. Jana Pawła II z okazji zbiegających się w tym roku 16 października dwóch wydarzeń – XXII Dnia Papieskiego i 44. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W warszawskim kościele Wszystkich Świętych odbyło się czytanie encykliki „Veritatis splendor”. W wydarzeniu wezmą udział aktorzy, m.in. Jarosław Gajewski i Ksawery Szlenkier. Zaplanowano także koncert Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierownictwem Jana Krutula.

Jedną z atrakcji Dnia Papieskiego w Kielcach była prezentacja papamobile, którym Jan Paweł II podróżował po Polsce w 1979 r. Auto można było zobaczyć w Muzeum Samochodu Papieskiego Jana Pawła II w Kielcach. Oprócz papamobile można tam obejrzeć filmy archiwalne, a także spróbować papieskich kremówek. W programie przewidziano także konkursy dla dzieci.

W całym kraju na różnych dystansach odbyły się też Ogólnopolskie Biegi Papieskie Ochotniczych Hufców Pracy, zorganizowane w intencji pokoju na Ukrainie przez wszystkie wojewódzkie komendy OHP. W Poznaniu wzięło w nim udział 100 osób. W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu do uczestników biegu słowo skierował biskup kaliski Damian Bryl, który przypomniał, że Jan Paweł II gościł w Kaliszu 25 lat temu, 4 czerwca 1997 r.

– Papież zachęcał, żebyśmy troszczyli się o życie, abyśmy je rozwijali. Drodzy chłopcy i dziewczyny, chciałbym zaprosić was, byście zatroszczyli się o swoje życie, żeby dobrze je przeżyć, żeby czegoś ważnego nie przegapić. Pan Bóg chce nas w tym wspierać, obdarza nas swoimi łaskami, ale potrzeba naszego osobistego zaangażowania. Chciałbym w tym miejscu zaprosić was, żebyście zatroszczyli się o to, żeby zdobyć zawód, ale także rozwijać swoje talenty, które otrzymaliście od Pana Boga – mówił bp Bryl.

Imprezy sportowe zorganizowano także w wymiarze lokalnym. Ponad 160 osób wzięło udział w „Biegu dla Papieża”, który odbył się w niedzielę w podradomskiej Jedlni-Letnisku. Impreza odbyła się po raz 11. Była to także okazja do modlitwy przy relikwiach papieża-Polaka, które w ubiegłym roku przekazał miejscowej parafii abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

XXII Dzień Papieski był okazją do inauguracji roku akademickiego uczelni wyższych w diecezji płockiej. Rektor płockiego WSD ks. prał. dr Marek Jarosz zaznaczył, że obecnie konieczne jest kształtowanie ducha młodych ludzi, przekazywanie im, że wiedza nie może być oderwana od życia, bo będzie to instrumentalizacja człowieka, a do pełnienia dobrych czynów konieczna jest mądrość. Zaznaczył, że to wstyd, iż „brandem 27 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II stała się kremówka”, a przecież Papież ich nie sprzedawał. Obecny stan rzeczy wydaje się być stanem zapaści duchowo-intelektualnej. – Kto może być alternatywą dla jego postaci? Przetaczająca się agresja nie zatrzyma się na Janie Pawle II i Kościele. Zbiorowe formy przemocy poszukają kolejnych ofiar. Każdy z nas powinien stawać w „blasku Prawdy” i w nim się rozgrzewać, tylko wtedy będziemy budować świat trochę lepszy – dodał.

Tradycyjna zbiórka na zdolną młodzież

Podczas Dnia Papieskiego, jak co roku, w całej Polsce prowadzona była zbiórka kościelna i publiczna dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, którymi opiekuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendystów tego dnia można łatwo rozpoznać po żółtych chustach i puszkach z logo Fundacji. Środki finansowe pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacane przez cały rok darowizny od osób fizycznych pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego na poziomie niemal 2000 stypendystów, zwanych żywym pomnikiem pontyfikatu Jana Pawła II.

Łącznie w zbiórkach podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego zebrano ponad 8,7 mln zł. To, ile zebrano podczas tegorocznej edycji Dnia Papieskiego, będzie wiadomo w przyszłym roku. Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” co roku można również wesprzeć przekazując 1% swojego podatku dochodowego, podając nr KRS Fundacji: 0000150776.

Końcowym akcentem XXII Dnia Papieskiego był koncert galowy w pokamedulskim kościele na warszawskich Bielanach, transmitowany w niedzielę przez TVP 1. Przewodnim motywem koncertu opartego na takim samym haśle jak cały Dzień Papieski, była myśl, że blask prawdy oświetla drogę każdego człowieka, której celem jest Bóg. Tym, co może uczynić człowieka prawdziwie szczęśliwym, jest Miłość.

W trakcie koncertu widzowie mogli poznać sylwetki stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zdolna i niezamożna młodzież z małych miejscowości, którą można wesprzeć m.in. podczas obchodów Dnia Papieskiego, interpretowała słowa papieskiej encykliki „Veritatis Splendor”. W koncercie wystąpili m.in. Kasia Moś, Lidia Pospieszalska, Dariusz Malejonek, Kamil Bednarek, Andrzej Lampert, Tomasz Budzyński i Robert Friedrich „Litza”.

Organizatorem Dni Papieskich jest co roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. W ciągu 22 lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”.

Źródło: https://www.ekai.pl/jak-przebiegl-tegoroczny-dzien-papieski/
Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *