Modlitwy za zmarłych


Wybór różnych modlitw za zmarłych:

REKLAMA

Za zmarłych rodziców

O Boże, który przykazałeś nam czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad nimi, racz im przebaczyć wszystkie ich grzechy i pozwól mi spotkać się z nimi kiedyś w radości wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Za zmarłego męża lub żonę

Najłaskawszy i miłosierny Ojcze! Z Twojej woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi łaskami. Z Twojej również woli ziemska droga życia mojego małżonka (mojej małżonki) dobiegła już kresu, napełniając mnie bólem rozłąki.
Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za wspólnie przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim mnie i innych przez niego (nią) obdarzyłeś. Wierząc w życie wieczne, wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie pomagać. Pokornie Cię przeto proszę, abyś mu (jej) okazał swoje Miłosierdzie, darował wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz uczynił go (ją) godnym (ą) wejścia do wiecznej chwały. Spraw, abyśmy kiedyś mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Za zmarłego syna lub córkę

Wszechmogący Boże, spodobało się Tobie odwołać mego syna (moją córkę) tak przedwcześnie z tego świata. Z całego serca zranionego bólem rozłąki polecam go (ją) Twemu bezmiernemu Miłosierdziu. Błagam Cię, przez przyczynę Maryi, Matki Bolesnej, stojącej pod krzyżem Jezusa, daruj mu (jej) wszelkie przewinienia, obdarz go (ją) miłością przebaczającą i przemieniającą na wzór Chrystusa, uwolnij go (ją) od wszystkiego, co jest przyczyną jego (jej) czyśćca i pozwól mu (jej) jak najrychlej osiągnąć pełnię życia w jedności z całą Trójcą Przenajświętszą, Niepokalaną Maryją i wszystkimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


W rocznicę śmierci rodziców, krewnych, bliskich

Ojcze Niebieski! Objawiłeś się nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie, jako Bóg miłosierny, litościwy, wierny i przebaczający. Głębię swojej miłości odsłoniłeś i wypowiedziałeś w Jezusowej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Okazujesz swoje Miłosierdzie, ilekroć o nie prosimy przez pośrednictwo Chrystusa.
Dziś, w rocznicę śmierci, polecam Ci, o dobry Ojcze, mego zmarłego ojca (matkę), błagając Cię dla niego (dla niej), przez zasługi Jezusa Chrystusa, Maryi i wszystkich świętych, o łaskę wiecznego zbawienia.
W swojej nieskończonej miłości przewidziałeś dla każdego człowieka miejsce we wspólnocie świętych, a tym, którzy są jeszcze skażeni grzechem, a przez to niezdolni do pełnego zjednoczenia z Tobą, pozwalasz oczyszczać się nawet po śmierci. Proszę Cię w pokorze, Ojcze pełen litości, przyjmij dzisiaj moją modlitwę, jaką zanoszę za „N.”, i dopełnij w nim (w niej), jeżeli tego jeszcze potrzebuje, pełnego oczyszczenia i wprowadź do wiecznej radości, którą jesteś Ty sam. Amen.


Za zmarłych kapłanów

Jezu, Najwyższy i wieczny Arcykapłanie, Ty kochasz nieskończoną miłością kapłanów, którzy prowadzą na ziemi dalej Twoje zbawcze dzieło. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawym okiem na tych kapłanów, którzy już odeszli z tego świata, ale jeszcze w płomieniach ognia czyśćcowego spłacają dług Bożej sprawiedliwości. Ty jeden znasz najlepiej ich niewypowiedziane męki. Niech Twoja Przenajdroższa Krew, którą przelałeś podczas Męki, będzie wynagrodzeniem za ich winy i przyspieszy wybawienie z czyśćca. Niech święci Aniołowie wprowadzą ich dusze do nieba.
Maryjo, Matko Najwyższego Arcykapłana, módl się za zmarłych kapłanów.


Za poległych żołnierzy

Boże, Ojcze Wszechmogący, polecamy Twojemu Miłosierdziu wszystkich  żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny. Spraw, aby Ci, którzy oddali swoje życie Tobie i Ojczyźnie, mogli cieszyć się życiem nieprzemijającym w Ojczyźnie niebieskiej. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć Jezusa, naszego Zbawiciela.


Modlitwy za zmarłych wg św. Gertrudy:


1.
Wielbię Cię, czczę i błogosławię, Panie Jezu Chryste, razem ze wszystkimi stworzeniami i dziękuję Ci za Twoje Wcielenie, narodzenie, życie ukryte w Nazarecie, gdzie doświadczałeś ludzkiego trudu, zmęczenia. Dziękuję Ci za ustanowienie Najświętszego Sakramentu, w którym pozostałeś z nami na ziemi.
Proszę Cię, przyjmij moją modlitwę za zmarłego „N.” (lub wszystkich zmarłych). Mając świadomość, jak moja prośba jest bardzo niegodna Ciebie, proszę Cię, abyś ją złączył z wszystkimi Twoimi zasługami. Niech one przede wszystkim będą wynagrodzeniem za wszelkie zaniedbania zmarłych, za ich braki w oddawaniu Ci chwały i składaniu dziękczynienia, brak żarliwości w modlitwie i pełnieniu dobrych uczynków, i wszelkie opuszczenia dobrego.

2.
Wielbię Cię, czczę i błogosławię, Panie Jezu Chryste, i dziękuję Ci za miłość, jaką okazałeś przez swoją Mękę. Będąc Stwórcą wszechrzeczy, pozwoliłeś, abyś był dla naszego odkupienia pojmany i uwięziony, bity, opluty, biczowany, cierniem koronowany, skazany na śmierć; abyś dźwigał krzyż na swych ramionach, a potem został odarty z szat, przybity do krzyża i na nim umarł. Pozwoliłeś również, aby Twój bok i Serce zostały przebite włócznią.
Jednocząc się z Twoją niewypowiedzianą Męką, proszę Cię, abyś zmarłych, których Ci polecam, zechciał obmyć i oczyścić swoją Krwią ze wszystkiego, czym myślą, mową, uczynkiem sprzeciwili się Twojej woli.
Ofiaruj, o Boski Odkupicielu, za nich Ojcu Niebieskiemu rany swego ciała, udręki duchowe, opuszczenie na krzyżu i śmierć bolesną.

3.
Wielbię Cię, czczę i błogosławię, Panie Jezu Chryste, i dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, które jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania i udziału w Twojej chwale. Proszę Cię, Zmartwychwstały Zbawicielu, abyś raczył skrócić cierpienia zmarłym pozostającym w czyśćcu i spełnić ich pragnienie połączenia się z Tobą na wieki.

4.
Wielbię Cię, czczę i błogosławię, Panie Jezu Chryste, i dziękuję Ci za Maryję, którą obdarzyłeś tyloma przywilejami, i za wszystkich świętych, których wspomagałeś swoją łaską. Proszę Cię przez przyczynę Matki Niepokalanej, wstawiennictwo Męczenników i Wyznawców, abyś w swojej miłosiernej miłości zagasił ogień czyśćca i zaspokoił tęsknotę zmarłych poddanych oczyszczeniu, wprowadzając ich do nieba. Amen.


Modlitwa do Pana Jezusa

Najmiłosierniejszy Jezu, Ty jesteś Panem żywych i zmarłych. Ty litujesz się nad wszystkimi wiernymi, ulituj się i nad tymi spośród nich, którzy odeszli już z tego świata w jedności z Tobą, ale zatrzymani są jeszcze w czyśćcu, by całkowicie oczyścić się ze zmaz grzechowych. Dobry Jezu i Zbawicielu, dopełnij w nich swojego dzieła, odpowiedz na ich gorące pragnienia i tęsknotę za Tobą.
Przyjmij, o Panie, tę moją niegodną modlitwę za nimi i wprowadź ich do wiecznej chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz za wieki wieków. Amen.


Modlitwa za zmarłych (kardynała Newmana)

Boże wszystkich dusz, Jezu – miłośniku dusz, polecamy Tobie dusze wszystkich zmarłych, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią snem pokoju. Błagamy Cię, Panie i Zbawco, abyś – jak przez Miłosierdzie dla nas stałeś się człowiekiem – raczył teraz przyjąć ich przed swoje Oblicze. Pamiętaj, o Panie, że są oni Twoimi stworzeniami, stworzonymi przez Ciebie, jedynego, żywego i prawdziwego Boga;  nie ma bowiem Boga oprócz Ciebie i nie ma nikogo, kto by mógł dorównać Twym dziełom. Niechaj dusze ich radują się Twoim światłem, nie pamiętaj ich dawnych nieprawości, jakich się dopuścili przez nadmiar swoich namiętności lub przez zepsute obyczaje ich skażonej natury. Chociaż zgrzeszyli, jednak zawsze mocno wierzyli w Ojca, Syna i Ducha Świętego, a zanim umarli, pojednali się z Tobą przez prawdziwą skruchę i sakramenty Twojego Kościoła.
O Panie łaskawy, błagamy Cię, nie pamiętaj im grzechów i niewiedzy ich młodych lat, ale według wielkiego Miłosierdzia swego pomnij o nich w niebiańskiej chwale Twojej. Niech się otworzą przed nimi niebiosa, niech Aniołowie raduję się razem z nimi. Niech Archanioł Michał przyprowadzi ich do Ciebie. Niech Twoi Aniołowie wyjdą im na spotkanie i poprowadzą do Niebieskiej Jerozolimy. Niech przyjmie ich św. Piotr, któremu powierzyłeś klucze Królestwa niebieskiego. Niech stanie przy nich św. Paweł, naczynie wybrane. Niech wstawia się z nimi św. Jan, umiłowany uczeń, który dostąpił objawienia tajemnic niebieskich. Nich modlą się z nimi wszyscy Apostołowie, którzy otrzymali władzę wiązania i rozwiązywania. Nich wszyscy święci i wybrańcy Boży, którzy na tym świecie cierpieli dla jego imienia, okażą im łaskawość, aby uwolnienia z czyśćca, zostali przyjęci do chwały tego Królestwa, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz jako jedyny Bóg na wieki wieków.
Przybądźcie im na pomoc, wszyscy  święci Boży, wyjednajcie dla nich uwolnienie ich od kary; wyjdźcie na spotkanie z nimi wszyscy Aniołowie, przyjmijcie te dusze i poprowadźcie je przed Pana.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


Za krewnych i bliskich

Boże mój, nie chcę badać tajemnic Twojej sprawiedliwości. Milczę i uwielbiam Ciebie. Nieświadomy, w jakim stanie znajdują się moi bliscy zmarli, pragnę błagać Cię o Twoje Miłosierdzie dla nich i oczekuję chwili, w której wezwiesz mnie również do siebie i połączysz z nimi na zawsze. Boże, bądź im miłościw!


Za jednego zmarłego

Wysłuchaj, Panie, naszej prośby, którą zanosimy do Ciebie za zmarłego „N.”, którego odwołałeś z tego świata. Racz go przyjąć do niebieskiej Ojczyzny i obdarzyć wieczną radością i pokojem, dopuszczając do uczestnictwa w życiu Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


W rocznicę śmierci

Boże, Miłosierny Ojcze, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi „N.” (Twojej służebnicy „N.”), prosimy Cię, abyś dał mu (jej) miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj naszych modlitw za zmarłego sługę Twojego „N.” (zmarłą Twoją służebnicę „N.”), którego rocznicę (której rocznicę) śmierci obchodzimy. Prosimy Cię, abyś go (ją) przyjął do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby otrzymał on (otrzymała ona) przebaczenie wszystkich swoich win i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.


Za zmarłych spoczywających na danym cmentarzu

Boże Miłosierny, udziel łaskawie odpuszczenia wszystkich grzechów Twoim sługom i służebnicom, których ciała spoczywają na tym cmentarzu, aby uwolnieni od wszystkich win, cieszyli się Tobą bez końca.
Panie, przyjmuj łaskawie nasze modlitwy zanoszone za nimi do Ciebie i spraw, aby oswobodzeni z więzów śmierci otrzymali życie wieczne.
Boże, światłości wszystkich wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj Twoim sługom i służebnicom miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła, które nigdy nie zna zachodu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Za wszystkich wiernych zmarłych


1.
Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez krzyżową śmierć Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś naszą śmierć, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie, przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy za zmarłych. Spraw, aby ci, którzy tutaj na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2.
O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twojej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że tyle razy odchodziłem od Ciebie, raniąc Twoje Ojcowskie Serce. Obym już nigdy nie powrócił do dawnych mych grzechów. Udziel mi, proszę Cię, łaski wytrwania w dobru.
Zmiłuj się nade mną i nad zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu, którzy tak bardzo pragną zjednoczyć się z Tobą. Daruj im wszelkie przewinienia, oczyść ich z wszystkich pozostałości grzechów i dopuść do uczestnictwa w Twojej chwale.


Akt heroicznej miłości za zmarłych

Panie Boże, najlepszy nasz Ojcze, z miłości ku Tobie i dla większej chwały Twojej, w zjednoczeniu z Ofiarą Jezusa – Syna Twojego, zrzekam się na korzyść zmarłych cierpiących w czyśćcu wszystkich wartości zadośćuczynnych moich dobrych czynów oraz odpustów, jakich kiedykolwiek dostąpię w życiu lub jakie inni zaofiarują mi po śmierci. Wszystko to oddaję w Twoje ręce przez dłonie Maryi Niepokalanej, aby Ona sama tym dysponowała zgodnie z Twoją Świętą Wolą.


Modlitwa członka Apostolskiego Dzieła Pomocy dla czyśćca

Panie Jezu Chryste, Ty wypełniając odwieczny plan miłości Ojca, za sprawą Ducha Świętego, przyjąłeś ludzkie ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem, aby wyzwolić świat z niewoli grzechu. Dokonałeś tego całym swoim życiem, a zwłaszcza przez swoją Mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Na krzyżu również z Twojego przebitego boku zrodził się Kościół, który nabyłeś za cenę swojej Krwi, aby jednoczył w sobie cały lud Boży i prowadził go do zbawienia. Należą do niego wszyscy, którzy wierzą w Ciebie i z Tobą są zjednoczeni: zarówno ci, którzy znajdują się w domu Ojca i śpiewają Ci pieśń uwielbienia, jak i ci, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi oraz oczyszczający swoją miłość w czyśćcu.
Uznając w pełni tę wspólnotę Twojego Mistycznego Ciała i wzajemne udzielanie sobie dóbr duchowych, pragnę całym sercem poświęcić się wspomaganiu Kościoła cierpiącego. W tym celu, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, przez ręce Maryi Pośredniczki Łask ofiaruję Ci wszystkie modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Akt codziennego zaofiarowania za zmarłych

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Źródło: Okaż im, Panie, Miłosierdzie Swoje – Modlitewnik za zmarłych (Teksty zebrała i opracowała s. Kinga Helena Szczurek WDC, Pelplin 2003, Bernardinum, Wydanie III

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *