Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba

Zaproszenie na XXV Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Pelplinie

REKLAMA


Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza Stanisława Pasierba organizowany jest od 1996 r. Najpierw przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, a później również przez Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Pelplina, Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Patron Festiwalu (zmarły w 1993 r.) jest wybitnym polskim poetą, eseistą, historykiem sztuki, profesorem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.   Celem Festiwalu jest  m.in. przybliżenie dorobku ks. Janusza St. Pasierba, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi, kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury, propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi, propagowanie wartości wypływających  z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej. Wielką uwagę przywiązuje się do popularyzacji kultury żywego słowa, organizując warsztaty dla recytatorów i wykonawców programów poetycko-muzycznych.
Oprócz zajęć warsztatowych odbywają się koncerty muzyczne, spotkania z poetami, wystawy, prelekcje, projekcje filmów. W części konkursowej uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach: recytacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne, eseje, juwenilia poetyckie, pamięć o dziedzictwie kulturowym (ta ostania kategoria pod auspicjami Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu).
W jury zasiadają aktorzy, poeci, reżyserzy, muzycy, dziennikarze, logopedzi, poloniści. Warsztaty dla uczestników prowadzą, mający w tym zakresie doświadczenie, instruktorzy teatralni i aktorzy.
W 24 edycjach tego wydarzenia wzięło udział ponad trzy tysiące młodych uczestników z ok. 200 szkół (w tym kilkunastu wyższych) z całej Polski, głównie  z Pomorza. Festiwal, odbywający się pod patronatem władz ministerialnych i samorządowych województwa, powiatu i miasta, cieszy się sporym zainteresowaniem mediów (m.in. coroczne relacje TVP Gdańsk).
Kolejna, jubileuszowa, edycja Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba odbędzie się 28-29 maja 2020 r. (część konkursowa i warsztatowa). Już 27 maja 2002 r. gość specjalny – zespół Piramidy – z koncertem śpiewanej poezji Adama Mickiewicza. Wśród gości specjalnych także m.in. ks. Bartłomiej Kuźnik – poeta, laureat ubiegłorocznej nagrody Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba.
W załączeniu podajemy regulamin i kartę zgłoszenia. Zapraszamy do udziału w poetyckim święcie w Pelplinie! Zgłoszenia do 30 kwietnia br.


REGULAMIN XXV POMORSKIEGO  FESTIWALU  POETYCKIEGO IM. KS. JANUSZA ST.PASIERBA (28-29 maja 2020 r.)

Organizator:
– Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Współorganizatorzy:
– Miejski  Ośrodek Kultury w Pelplinie
– Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie

Patronat honorowy:
– Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
– Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty
– Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Ks. dr Tomasz Huzarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
– Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
– Jakub Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
– Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
– Ks. dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa „Bernardinum”
– Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St.  Pasierba

Cele:
– Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
– Popularyzacja kultury żywego słowa.
– Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
– Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
– Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.
– Propagowanie wartości wypływających  z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

Patronat medialny:
– TVP Gdańsk
– Radio Gdańsk
– „Dziennik Bałtycki”
– Radio „Głos”
– TV Pelplin
– dwutygodnik katolicki diecezji pelplińskiej „Pielgrzym”
– „Gazeta Tczewska”
– „Informator Pelpliński”
– „List do Pani”

Adresaci:
Pomorski Festiwal  Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba składa się z trzech części: konkursowej, warsztatowej  oraz koncertowej.
W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz domów kultury i innych instytucji prowadzących zajęcia pozaszkolne (w kategorii juweniliów, esejów i twórczości upamiętniającej dziedzictwo kulturowe także studenci wyższych uczelni, w tym także klerycy wyższych seminariów duchownych).
Festiwal ma charakter ogólnopolski.

Termin:
– 28-29 maja 2020 r.
– Szczegółowy program XXV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba zostanie podany w terminie do 30.04. 2020 r. na stronie internetowej głównego organizatora: www.liceum.pelplin.pl./www.zsp.pelplin.pl.

Miejsce:
– Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, ul. Sambora 5
– Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2


Kategorie konkursowe:

– RECYTACJE

Dwie odrębnie oceniane grupy wiekowe: – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  – uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.

– PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE.

Tylko jedna grupa wiekowa – reprezentacje szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz domów kultury i innych instytucji prowadzących zajęcia pozaszkolne.

– POEZJA ŚPIEWANA.

Tylko jedna grupa: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także  studenci szkół wyższych – z wyłączeniem studentów  szkół aktorskich i muzycznych.

– JUWENILIA POETYCKIE.

Kategoria otwarta – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,   uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych,

– ESEJ LUB INTERPRETACJA DOWOLNEGO UTWORU/UTWORÓW KS. JANUSZA ST.PASIERBA

Kategoria otwarta – uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

 – PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy)

Kategoria otwarta – uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń w kategoriach: recytacje, poezja śpiewana, programy poetyckie oraz prac w kategoriach: esej, juwenilia poetyckie i pamięć w dziedzictwie kulturowym
30 kwietnia 2020 r. drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub  drogą elektroniczną.

Adres organizatora:
Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin, tel./fax(0-58) 536-15-71
e-mail: sekretariat@zsp.pelplin.pl 

 

UWAGA! : Prace w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym należy nadsyłać na adres:

Instytut Historii i Archiwistyki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń
z dopiskiem: ,,Kategoria: Pamięć o dziedzictwie kulturowym”


 

KATEGORIA I – RECYTACJE

 1. Recytatorzy rywalizować będą w  dwóch odrębnie ocenianych grupach:

– uczniowie klas siódmych i ósmych  szkół podstawowych,

– uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.

Uwaga! Uczestnicy mogą reprezentować szkoły, domy kultury, inne instytucje prowadzące zajęcia pozaszkolne (w tym np. parafie).

 1. Szkoły, a także  domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne  typują maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji  dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy) ks. Janusza St. Pasierba. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora, pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także tytuł   utworu   przygotowanego do recytacji. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i  nazwiskiem uczestnika).

 

KATEGORIA II – PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE

 1. Szkoła  (a także  domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne) przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 15 minut.
 2. Zespół  wykonawców nie może liczyć więcej niż osiem osób.
 3. W programie należy prezentować tylko twórczość ks. J. St. Pasierba; nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
 4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych
  (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
  5. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie przewiduje się korzystania z własnej scenografii, nie będzie ponadto  możliwości przeprowadzenia prób (oprócz prób technicznych).
 5. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, imiona i nazwiska wykonawców oraz  twórców (np. autora muzyki, scenariusza), a także  nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze scenariusza, a także informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb kierowanych do organizatora.

 

KATERGORIA III – POEZJA ŚPIEWANA

 1. Szkołę  (a także  domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne) może reprezentować  maksymalnie trzech  uczestników, którym towarzyszy akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej niż pięć osób. Akompaniatorem może być osoba dorosła.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.
 3. Jury oceniać będzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuł prezentowanego utworu, nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także informację dotyczącą ilości mikrofonów.   Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze śpiewanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
 5. Uczestnikami mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także  studenci szkół wyższych – z wyłączeniem studentów  szkół aktorskich i muzycznych.

 

KATEGORIA IV – JUWENILIA POETYCKIE

 1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub cykl wierszy, który należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
 2. Wiersze należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą
  pocztową – vide pkt.3) oraz elektronicznej (na adres sekretariat@zsp.pelplin.pl,  najlepiej w programie pdf lub doc)
 3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać
  imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę  i adres
  szkoły  (uczelni).
 4. Autorzy wierszy, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację, także w formie elektronicznej.
 5. Kategoria otwarta – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,   uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych,

KATEGORIA V – ESEJ

 1. Każdy uczestnik przygotowuje  jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).

  2. Prace należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą pocztową – vide pkt. 3) oraz elektroniczną (na adres festiwal@liceum.pelplin.pl, najlepiej w  programie pdf lub doc).

  3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora  oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).

 2. Praca powinna być związana z twórczością poetycką, eseistyczną lub naukową ks. Janusza St. Pasierba.
 3. Autorzy tekstów, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację, także w formie elektronicznej.
 4. Kategoria otwarta – uczniowie   liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych,

 

KATEGORIA VI – PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

1. Kategoria odbywa się pod patronatem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 1. Uczestnik przygotowuje jedną pracę. Należy ją opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
 2. Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną w jednym egzemplarzu na adres Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
 3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail autora oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
 4. Praca powinna popularyzować chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Polski i Europy za pomocą wybranej formy proponowanej przez kulturę popularną, np. gry planszowej, gry komputerowej (w tym wypadku wymaga się jedynie sporządzenia scenariusza gry), innej formy multimedialnej lub wirtualnej, rekonstrukcji, filmu, instalacji, bazy danych, audycji radiowej, albumu, pracy pisemnej albo innej formy upamiętniania dziedzictwa lub wybitnej postaci.  Treść pracy może nawiązywać do opowiadania starszych osób o przeszłości, dziejów rodziny, regionu lub ojczyzny. Wyklucza się formy właściwe dla pozostałych kategorii konkursu.
 5. Wysoko oceniana będzie kreatywność, pomysłowość uczestników niniejszej kategorii.
 6. Kategoria otwarta – uczniowie   liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Oprócz części konkursowej odbędą się warsztaty prowadzone przez aktorów, spotkania z poetami, koncerty muzyczne, wykłady, wystawy. Program podany zostanie na stronie internetowej www.zsp.pelplin.pl/ www.liceum.pelplin.pl do 30.04.2020 r.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze, poloniści.

 1. Członkami jury w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym będą wskazani przez Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK pracownicy tej jednostki. Członkami jury mogą być także doktoranci Wydziału Nauk Historycznych UMK.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) oraz  dyplomy, a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrody Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
 3. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia można  pobrać ze stron internetowych: www.liceum.pelplin.pl/www.zsp.pelplin.pl
 4. Zgłoszenie juweniliów poetyckich i  esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody na ewentualne publikowanie tych prac (także w Internecie).
 5. Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs. Otrzymają  je jedynie autorzy nagrodzonych wierszy, esejów oraz prac z kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym.
 6. Uczestnicy zainteresowani  noclegami i wyżywieniem powinni zgłosić się bezpośrednio do jednego z wymienionych poniżej miejsc:
  – Collegium Marianum, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II, 83-130 Pelplin, al. Cystersów 2, tel. 58-536-49-32;
  – Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1, 83-130 Pelplin, ul. Sambora 5a, tel. 58-536-17-58 (wieloosobowe pokoje w schronisku szkolnym).
 7. Udział w  warsztatach i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny.
 8. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
 9. Wszelkich informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Wiśniewski (e-mail wispel@wp.pl). Informacje o konkursie znajdują się  w Internecie: www.liceum.pelplin.pl/www.zsp.pelplin.pl.

Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/7212-zaproszenie-na-xxv-pomorski-festiwal-poetycki-im-ks-janusza-st-pasierba-w-pelplinie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *