KSM Zblewo zaprasza na Marsz na Orientację [Bytonia, 15.10.2022 r.]

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Zblewo zaprasza serdecznie na tradycyjny Marsz na Orientację! To świetna okazja, by na początku roku formacyjnego lepiej zintegrować się ze swoim oddziałem, zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, poćwiczyć umiejętność obsługi mapy i kompasu i przeżyć jakąś ciekawą przygodę. Świetna zabawa gwarantowana!

REKLAMA

REGULAMIN  XIII MARSZU NA ORIENTACJĘ  św. Jana Pawła II

Bytonia, 15 października 2022 r.

1. Cele marszu:

– poznanie nauczania św. Jana Pawła II,
– nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie,
– popularyzowanie turystycznych marszy na orientację jako doskonałej formy aktywnego i niekonwencjonalnego wypoczynku,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków turystyki oraz imprez na orientację,
– poznawanie uroków i walorów przyrody w regionie,
– dobra zabawa na świeżym powietrzu.

2. Organizator

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, oddział Zblewo

3. Kierownik zawodów

Paweł Orłowski

4. Termin i miejsce zawodów

15 października 2022 r., Bytonia i okoliczny las

5. Forma zawodów


Klasyczna trasa do marszu na orientację. Zadaniem zawodnika jest odnajdywanie kolejnych punktów kontrolnych wynikających z mapy. O zwycięstwie decyduje czas znalezienia wszystkich punktów. Po zakończeniu marszu grupy będą miały możliwość zdobyć bonusowe punkty za wykonanie dodatkowych zadań.

6. Uczestnicy, długości tras, ilość punktów kontrolnych


– członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej oraz młodzieżowych wspólnot parafialnych
– drużyna 2-5 osobowa (odział może wystawić kilka drużyn)
– długość trasy ok. 8 km
– 7–10 punktów kontrolnych

!!! każda drużyna zobowiązana jest przywieźć swój KOMPAS !!!

Mapę i karty startowe przygotowują organizatorzy.

7. Zgłoszenia i uczestnictwo


– zgłoszenia grup przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: szymon.piatkowski6@wp.pl  do dnia 8 października 2022 r.
niepełnoletni zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach tylko pod opieką osób pełnoletnich,
– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego),
– dopuszcza się do udziału w zawodach wyłącznie osoby nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach,
– organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, w szczególności za ich stan zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu,
– organizator dokonuje ubezpieczenia NNW uczestników Marszu.

8. Opłaty


Wpisowe wynosi 10 zł od osoby.

9. Program zawodów


09.00 – Otwarcie zapisów (Szkoła Podstawowa w Bytoni, ul. Kasztelańska 3)
09.30 – Msza św. w kaplicy pw. św. Rocha w Bytoni pod przewodnictwem ks. Piotra Lipkowskiego
10.30 – Rozpoczęcie Marszu na Orientację
15.00 – Wręczenie pucharów i nagród oraz poczęstunek przy ognisku

10. Świadczenia, wyniki, nagrody


– Dla każdego uczestnika komplet map.
– Dla każdego uczestnika okolicznościowy upominek.
– Dla zwycięzców puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

ZASADY:

Marsz na Orientację jest imprezą polegającą na pokonaniu trasy wyznaczonej przez punkty kontrolne (PK) w tym punkty terenowe, w określonym czasie na podstawie dostarczonej przez organizatora mapy.

I. Punkty Kontrolne

1. Punktem Kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone na mapie.
2. PK jest zaznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku.
3. Punkt Kontrolny jest oznakowany prostokątnym lampionem o bokach 20–30 cm, podzielonym po przekątnej, w kolorach białym (lewy górny róg) i czerwonym (prawy dolny róg).
4. Lampion powinien być opisany na białym polu dwuelementowym kodem (cyfry lub litery) oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (pisak lub kredka).
5. Lampion powinien być dobrze widoczny i ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
6. Punktem Kontrolnym jest punkt terenowy (np. nr lub napis na budynku, drogowskaz, napis lub nr na przydrożnej tabliczce, charakterystyczny opis miejsca, itp.).
7. Punkt Terenowy jest oznaczony na mapie za pomocą okręgu i znajduje się w jego geometrycznym środku.

II. Czas przebycia i zalecana skala trudności trasy

1. W Marszu na orientację szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.
2. Czas przeznaczony przez organizatora na pokonanie trasy nazywa się limitem podstawowym i jest on tak ustalony, aby przeciętny uczestnik mógł przebyć całą trasę w tempie turystycznym.
3. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
4. Na mecie czas jest mierzony w momencie oddania karty startowej po przybyciu ostatniego członka zespołu. Pomiaru czasu dokonuje się z dokładnością do jednej minuty.
5. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.

III. Zasady potwierdzania Punktów Kontrolnych na karcie startowej

1. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego następuje przez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą pisaka lub kredki umieszczonego przy lampionie numeru lub innego podanego na mapie oznaczenia PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu, w przypadku Punktu Terenowego należy użyć własnego źródła pisania.
2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.
3. Zespół ma prawo do poprawienia potwierdzonego PK w dowolnym momencie; zaleca się, aby oba te potwierdzenia objąć ramką w celu prawidłowej interpretacji przez sędziego. Za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych.
4. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez organizatora lub wynikającym ze zadań lokalizacyjnych nie ma ustawionego Punktu Kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) z dodaniem numeru lub oznaczenia tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako brak potwierdzenia PK.
5. W przypadku braku przyrządu do potwierdzania PK uczestnik wpisuje do karty startowej oznaczenie tego PK oraz kod z lampionu wraz z adnotacją BK (brak pisaka).
6. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie Punktu Kontrolnego.
7. Organizator ma obowiązek podać liczbę PK do potwierdzenia na linii obowiązkowego przebycia.

IV. Punktacja

1. W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
2. Punkty karne uzyskuje się za:
– brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt
– zmianę kolejności potwierdzeń PK lub wariantu pokonywania trasy (za każdą zmianę) 30 pkt
– pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego (przy wymaganej obowiązkowej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych) 30 pkt
– brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego 10 pkt
– każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) 10 pkt
– każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
– każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt

V. Warunki ukończenia imprezy

1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany, musi:
– potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK)
– w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem; wyniki członków zespołu niekompletnego są od tej pory liczone oddzielnie, jednak wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora,
– oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, a także mapę, jeżeli jej zwrot był wymagany przez organizatora.

2. Zespół może nie być sklasyfikowany na danym etapie za:
– podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
– używanie niedozwolonego środka transportu,
– korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.

3. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na imprezie za:
– dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
– niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
– nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie,
– nieprzestrzeganie Karty Turysty lub regulaminu porządkowego organizatora.
– łączenie się z inną grupą lub rozdzielenie się na dwie grupy.

VI. Dane osobowe, wizerunek

1. uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych podanych w zgłoszeniu,
2. uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych KSM Zblewo, jak również na ich gromadzenie w bazach KSM Zblewo,
3. organizator zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom,
4. uczestnikom, oprócz upominków, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych,
5. trzy najlepsze drużyny otrzymują pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzymuje drobny upominek.

VII. Postanowienia końcowe

1. zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne,
2. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu,
3. uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
4. organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
5. uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony Służb Porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów,
6. organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych,
7. uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego zawodów,
8. organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas przekraczania jezdni, tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych poruszających się po ciągach komunikacyjnych.
9. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Źródło:
http://pelplin.ksm.org.pl/post/14
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064824213105

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *