Jesteśmy jednym z 500 czasopism katolickich w Polsce

W całym kraju wydawanych jest obecnie około 500 czasopism o tematyce religijno-teologicznej. Dwutygodnik Diecezji Pelplińskiej “Pielgrzym” jest jednym z nich, co ciekawe najstarszym.Raport „Kultura w 2016 r.” przedstawia wybrane obszary działalności instytucji kultury w Polsce oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Porusza m.in. kwestię kondycji rynku wydawniczego, kinematografii, wydatków na kulturę i instytucji muzealnych oraz radiofonii i telewizji.

REKLAMA

Na rynku wydawniczym książek i broszur w 2016 roku odnotowano wzrost liczby wydawanych tytułów. W stosunku do 2015 r. liczba tytułów wydawnictw nieperiodycznych zwiększyła się o 2,3%, wzrosła również, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba tytułów wydań pierwszych (o 1,1%), które stanowiły 90,3% wszystkich wydanych pozycji.

W 2016 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba wydawanych w Polsce tytułów czasopism – o 25 w stosunku do roku poprzedniego (z 7 132 w 2015 r. do 7 107 w 2016 r.). Dominującą grupą tytułów wydawanych czasopism według działów klasyfikacji UNESCO były tytuły z działu „Socjologia. Statystyka” – 2 227 tytułów (31,3% wszystkich tytułów czasopism), „Nauki medyczne. Zdrowie publiczne” – 508 tytułów (7,1%) oraz „Religia. Teologia” – 505 tytułów (7,1%).

W raporcie, za Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego, zebrano także informacje dotyczące wydawnictw parafialnych w 2016 r.

Parafie Kościoła katolickiego wydały w wersji papierowej 2,7 tys. tytułów czasopism o łącznym nakładzie 13,9 mln egz. Opublikowano 0,4 tys. tytułów książek i 2,0 tys. tytułów broszur w nakładzie – odpowiednio: 386,2 tys. i 2 566,0 tys. egz. Wśród innych wydawnictw papierowych (2,3 tys. tytułów w nakładzie 3 139,9 tys. egz) takich jak kalendarze, informatory, modlitewniki, śpiewniki, kartki świąteczne etc., 25% stanowiły kalendarze parafialne, a 24% informatory i foldery.

W wersji elektronicznej parafie wydały 675 tytułów czasopism (w tym 634 tytuły udostępniono na stronie internetowej), 21 tytułów książek i 93 tytuły broszur (w tym łącznie 103 tytuły udostępniono w Internecie) oraz 662 tytuły innych wydawnictw (w tym 659 zamieszczono na stornie internetowej).

Własną stronę internetową w 2016 r. posiadało 55,1% parafii (a 6,2% – w przygotowaniu), najwięcej w woj. śląskim (72,7% parafii) i małopolskim (66,0%). Własny profil na portalach społecznościowych (głównie na Facebooku) posiadało 16,5% parafii, najwięcej w woj. mazowieckim (21,0%) i zachodniopomorskim (20,5%).

Kościoły i związki wyznaniowe – ze względu na dziedzictwo materialne, jakim dysponują – są także podmiotami prowadzącymi bardzo aktywną działalność muzealną.

Według ustawy z 1996 r. o muzeach, taki mianem określane są jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku, których celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz umożliwianie korzystania ze zbiorów.

Oprócz państwa, właścicielami i organizatorami muzeów mogą być organizacje społeczne, fundacje czy Kościoły i związki wyznaniowe.

Według stanu z 31 grudnia 2016 r., w Polsce prowadziły działalność 944 muzea (łącznie z oddziałami), o 18 więcej niż w 2015 r., z czego 79,6% należało do sektora publicznego. Organizatorem zdecydowanej większości instytucji publicznych były jednostki samorządu terytorialnego (80,6%).

W ramach sektora prywatnego organizatorami muzeów były najczęściej osoby fizyczne (przeszło 1/3 prywatnych muzeów), organizacje społeczne, polityczne i związki zawodowe (31%) oraz Kościoły i związki wyznaniowe (prawie co szóste).

Muzea o najwyższej frekwencji w ub. roku to: Muzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie (prawie 3,1 mln zwiedzających), Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (2,1 mln) i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2,05 mln). Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i Muzeum Powstania Warszawskiego zwiedziło odpowiednio 583 tys. i 554 tys. osób.

Na 26. miejscu sklasyfikowano Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z 267 tys. zwiedzających.

W aneksach do raportu wskazano, że kościelne instytucje (m.in. diecezje, zakony i zgromadzenia zakonne) są ponadto kustoszami wielu obiektów uznanych za pomniki historii oraz wpisanych na listę UNESCO.

Do tych pierwszych należą m.in. zespół opactwa benedyktynów w Lubiniu, Święty Krzyż, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie.

Do tych drugich – m.in. kalwaryjski park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, czy cerkwie greckokatolickie w Owczarach, Powroźniku czy Turzańsku.

Raport „Kultura w 2016 r.” jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Katolicka Agencja Informacyjna

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *