Bądźmy chlebem – Iwona Kosiedowska i Michał Wieczorkowski

„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On”. (św. Albert)

REKLAMA

Celem posługi Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Ma ona na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję, pelplińska Caritas realizuje również zadania w obszarze pożytku publicznego. Caritas Diecezji Pelplińskiej od 26 lat posiada osobowość prawną. Nadrzędną władzą pelplińskiej Caritas jest Biskup Diecezjalny. Instytucja, którą od pięciu lat kieruje ks. Grzegorz Weis, wypełnia swoje zadania na terenie diecezji poprzez Parafialne Zespoły Caritas (PZC), których jest 107, Szkolne Koła Caritas (80), placówki Caritas oraz wolontariuszy (na początku roku 2017 było ich 950).
Jedną z form działalności Caritas jest pomoc niematerialna, duchowa, która polega m.in. na organizacji spotkań dla osób samotnych i starszych (szczególnie w Tygodniu Miłosierdzia, w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), prowadzeniu spotkań formacyjnych i rekolekcji (w dekanatach i parafiach), przygotowywaniu parafialnego Dnia Chorych, organizacji nabożeństw dla dzieci ze świetlic Caritas, prowadzeniu rozmów indywidualnych z osobami w potrzebie (w ramach dyżurów biura Caritas w parafii).
Pomoc materialna natomiast koncentruje się między innymi na wsparciu przy zakupie podręczników dla dzieci i młodzieży, dożywianiu w stołówkach Caritas, nabywaniu opału dla rodzin ubogich, przygotowywaniu paczek świątecznych dla dzieci oraz osób starszych i samotnych. Wsparcie osób niepełnosprawnych to dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych czy zakup leków. Caritas pelplińska przeprowadza zbiórki darów i pieniędzy na pomoc osobom dotkniętym w czasie klęsk żywiołowych w Polsce i za granicą. Stale współpracuje z Domami Dziecka i Domami Pomocy Społecznej (odwiedzanie pensjonariuszy, wspólne zabawy, spotkania, pomoc materialna). Dofinansowuje dożywianie w szkołach. Organizuje czas wolny dla młodzieży, dzieci i najmłodszych (zabawy, festyny, wyjazdy, różne konkursy z nagrodami) w świetlicach i podczas innych zajęć prowadzonych przy kościele. Podejmuje też pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w parafii (pożary, powodzie), wspiera Polaków za granicą (środki finansowe i dary rzeczowe) oraz wspomaga działalność misyjną. Udziela też bieżącej pomocy rodzinom ubogim, bezrobotnym (zapomogi pieniężne, dary żywnościowe i rzeczowe). Refunduje wydatki na leki oraz bieżące potrzeby. Ważną formą działalności diecezjalnej Caritas jest organizacja kolonii letnich, ferii zimowych, biwaków, weekendów, majówek i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Także przygotowywanie pielgrzymek do sanktuariów i innych miejsc sakralnych.

Pomoc dzieciom
Najdłużej trwającym ze wspomnianych działań, bo od 1995 roku, jest „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” będące też częścią ogólnopolskiej akcji Caritas. Specjalna świeca z aplikacją zawierającą logo Caritas rozprowadzana jest we wszystkich parafiach diecezji pelplińskiej. Ze środków zgromadzonych ze sprzedaży świec już w parafiach organizuje się pomoc świąteczną dla dzieci z rodzin ubogich. Pozostałe fundusze wykorzystane są głównie na organizację wypoczynku wakacyjnego oraz inną potrzebną pomoc.
Cyklicznym zadaniem realizowanym przez Caritas Diecezji Pelplińskiej jest organizacja kolonii letnich. Od 1997 roku prowadzone są w ścisłej współpracy centrali Caritas w Pelplinie z władzami samorządowymi i instytucjami państwowymi zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży. Ważnym elementem organizacji wypoczynku letniego jest współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas, które zajmują się naborem dzieci na kolonie, szczególnie tam, gdzie w tym zakresie słabo działają instytucje państwowe. Caritas Diecezji Pelplińskiej organizowała kolonie między innymi w Jastrzębiej Górze, Chłapowie, Stegnie, Białogórze, Chomiąży Szlacheckiej, Sulęczynie, Mikoszewie, Karpaczu i Zakopanem. Liczba dzieci wyjeżdżających na letni wypoczynek systematycznie wzrastała – do chwili obecnej z tej formy pomocy otrzymanej od Caritas skorzystało kilkanaście tysięcy dzieci.

Wsparcie rodzin i osób ubogich
W codziennej pracy placówek, biur i punktów Caritas pracownicy i wolontariusze spotykają się z różnymi problemami ludzkiej biedy, którym niejednokrotnie bardzo trudno zaradzić. W każdej jednak sytuacji podejmowane są wysiłki prowadzące do rozwiązania lub złagodzenia kłopotów. Działalność taka przejawia się głównie w działaniach charytatywnych, do których należą zbiórki darów (głównie w okresach przedświątecznych) dla osób potrzebujących. Ponadto przez cały rok – we współpracy z wyspecjalizowaną firmą – prowadzone są zbiórki odzieży używanej.
Głównymi beneficjentami wsparcia indywidualnego są rodziny wielodzietne, osoby starsze i bezrobotne. Pomoc udzielana poprzez biuro Caritas diecezji to najczęściej zapomogi pieniężne i dary rzeczowe. Na szczeblu parafialnym w większym stopniu możliwy jest szerszy kontakt osobisty z potrzebującymi, tzn. odwiedzanie chorych, bezpośrednia pomoc w rodzinie. Parafie w różnym stopniu realizują taką posługę. W niektórych wspólnotach Caritas jest bardzo rozwinięta i prowadzi szeroką działalność na rzecz ubogich. Część Parafialnych Zespołów Caritas regularnie prowadzi biura, w których przyjmuje potrzebujących, organizuje pomoc w ciągu całego roku, szuka pracy dla bezrobotnych, dostarcza do domów potrzebne rzeczy, organizuje dożywianie, różnego rodzaju wsparcie dla bezdomnych, wyjazdy dzieci na kolonie, imprezy charytatywne. Takich aktywnych Zespołów Caritas w parafiach jest coraz więcej.

Opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi
Codziennie doświadczamy różnych cierpień. Do niektórych z nich jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nawet ich nie zauważamy. Dla wielu z nas cierpienie staje się problemem dopiero w obliczu szczególnie dużych nieszczęść, gdy jest ono przewlekłe, gdy zaczynamy odczuwać bezradność. Zastanawiamy się wtedy, jak najskuteczniej pomóc, jak ulżyć w cierpieniu. Osoby przewlekle chore, których rodzin nie stać na profesjonalny sprzęt medyczny, dzięki Caritas mają szansę na leczenie i powrót do zdrowia bez dodatkowego bólu i cierpienia. Służy temu wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, która funkcjonuje przy centrali Caritas w Pelplinie. Wypożyczalnia dysponuje nowoczesnymi łóżkami pielęgnacyjnymi, łóżkami szpitalnymi z funkcjami rehabilitacyjnymi, koncentratorami tlenu, odsysaczami i balkonikami. Oferta wypożyczalni jest systematycznie poszerzana w zakresie i wielkości zależnej od hojności sponsorów i jakości pozyskiwanego sprzętu.
Jednym ze stałych dzieł pelplińskiej Caritas jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez pracę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórczu i Pelplinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach. Dzienną opieką za pośrednictwem wymienionych placówek objętych jest 70 osób.

Wpisani w krajobraz
Obecność Caritas w wielu przestrzeniach życia społecznego to ideał, do którego dążą wolontariusze i pracownicy pelplińskiej Caritas. Pamiętają oni o tym, że są wspólnotą osób, która na co dzień powinna starać się być świadkami miłości miłosiernej w diecezji pelplińskiej w myśl słów św. Jana Pawła II, który zawsze zachęcał do tego, aby Caritas – Miłość Miłosierna – wpisywała się nieustannie w otaczający człowieka krajobraz.

Iwona Kosiedowska i Michał Wieczorkowski

„Pielgrzym” 2017, nr 5 (711), s. 14-15

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *