Ziarno Słowa – ks. Wojciech Kardyś

III i IV NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”
„Pan moim światłem i zbawieniem moim”


Św. Mateusz wielokrotnie na kartach Ewangelii udowadniał swoim rodakom (a oni byli pierwszymi adresatami jego dzieła), że na Jezusie z Nazaretu spełniły się starotestamentalne (choć tak ich nie nazywał) zapowiedzi mesjańskie. Przykład takiej tendencji odnajdujemy również w dzisiejszych czytaniach. Ewangelista przywołuje proroctwo Izajasza o narodzie, który kroczył w ciemności, aby wreszcie ujrzeć światło (por. cytat w tytule oraz jego przywołanie w Ewangelii; Iz 9,1; Mt 4,16). Światło oznacza m.in. zbawienie. Psalmista wprost zestawia oba pojęcia, łącząc je z Bogiem (por. cytat w podtytule; Ps 27,1). Wraz z przyjściem na świat Mesjasza (czyli Jezusa Chrystusa) ludom uważanym dotąd za pogańskie Pan otworzył drzwi prowadzące ku zbawieniu. Nie stało się to automatycznie, lecz wymagało czasu oraz wytężonej pracy głosicieli tegoż zbawienia. Boski Nauczyciel głosił je – zgodnie z prorockimi zapowiedziami – najpierw na północy Izraela, a więc w Galilei. Z czasem dzieło Jezusa zaczęli kontynuować Jego uczniowie. Powoławszy pierwszych z nich, Mistrz rzekł: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19). Obraz ryb złapanych w sieci zwykle kojarzy nam się z ich klęską (zostaną upieczone i zjedzone). Tutaj jednak ma on wydźwięk pozytywny: oznacza pozyskanie dla zbawienia. To stanie się priorytetem w działalności następców Jezusa. Aby ich misja niesienia światła i głoszenia zbawienia była skuteczna, winni oni zachowywać jednomyślność i żyć w zgodzie (por. 1 Kor 1,10–13).

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
„Szukać będą schronienia w imieniu Pana”
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”


W obliczu zagrożenia wojną wiele państw rozbudowuje potencjał militarny. Aby obronić swoich obywateli, przywódcy zwiększają liczbę żołnierzy i usprawniają sprzęt wojskowy. Tymczasem najsilniejszą „bronią” przed jakimikolwiek agresorami jest pomoc Boga. Już prorok Sofoniasz napisał, że w Nim człowiek powinien szukać schronienia (por. cytat w tytule; So 2,3) i w Nim może się ukryć w obliczu zagrożeń. On przecież „uciśnionym wymierza sprawiedliwość” (Ps 146,7) oraz „ochrania sierotę i wdowę” (Ps 146,9). Jego „armii” nie stanowią ludzie potężni, wielcy i wpływowi. On wybiera „to, co głupie w oczach świata” (1 Kor 1,27), to, co wzgardzone i słabe. A i tak Jego „armia” jest najsilniejsza; On jest w stanie poprowadzić swój lud do zwycięstwa. W świetle tak ukazanej mocy Pana należy odczytać niełatwe słowa błogosławieństw, jakie Jezus wygłosił na początku Kazania na Górze. Nauczyciel mówił, że błogosławionymi (a więc szczęśliwymi) są ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (por. cytat w podtytule; Mt 5,10), ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Podobnie za szczęśliwych mogą uważać się prześladowani ze względu na Niego, oczerniani i sponiewierani. Już teraz czeka na nich nagroda w niebie. Bóg otacza swych wybranych opieką i daje im schronienie w obliczu doczesnych zamętów życia. A dać chce im dużo więcej. Przygotował im bezpieczną i szczęśliwą wieczność. Jemu (i tylko Jemu) warto bezgranicznie zaufać. On jest naszym Obrońcą i naszą Tarczą.

Więcej przeczytasz w 2. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [22 i 29 stycznia 2023 R. XXXIV Nr 2 (865)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *