W ciągu roku naszego życia religijnego, czyli Roku liturgicznego, przeżywamy z całym Kościołem w pewnych okresach na sposób szczególny największe prawdy naszej wiary. I tak w Adwencie Kościół Boży na ziemi żyje prawdą o nieustannie dopełniającym się przyjściu Pana, czyli Jego zbliżeniu się do nas. Kiedyś zniżał się Pan Bóg do ludzi przez słowo mówione i różne znaki. Następnie przyszedł na ziemię jako człowiek w osobie Pana Jezusa. Obecnie zbliża się do nas w swoim Kościele i sakramentach świętych. W końcu ukaże się nam w całym blasku swego majestatu i chwały jako Sędzia żywych i umarłych. Błogosławiony jest człowiek, którego Pan przychodzący zastaje czuwającym i przygotowanym w sercu!

O radosnej dla wierzących serc tajemnicy przyjścia Pana (po łacinie „Adventus Domini”) mówią pełne wiary i miłości oraz radosnej tęsknoty pieśni na Adwent.


OTO PAN BÓG PRZYJDZIE, - Z rzeszą Świętych k’nam przybędzie, -Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, Alleluja!


ARCHANIOŁ BOŻY GABRYEL, - Posłan do Panny Maryi, - Z Majestatu Trójcy Świętej, - Tak sprawował poselstwo k`Niej; - „Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, - Pan jest z Tobą, to rzecz pewna!”.

Panna się wielce zdumiała - Z poselstwa, które słyszała. - Pokorniuchno się skłoniła, - Jako Panna świątobliwa; - Zasmuciła się z tej mowy, - Nic nie rzekła Aniołow.

Ale poseł z wysokości, - Napełnion Boskiej mądrości, - Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja, - Najszczęśliwszaś, Panno miła!, - Nalazłaś łaskę u Pana: - Oto poczniesz Jego Syna.

Jezus nazwiesz imię Jego, - Będzie Synem Najwyższego; - Wielki z strony człowieczeństwa, - A niezmierny z strony Bóstwa, - Wieczny Syn Ojca wiecznego, - Zbawiciel świata całego”.


BOŻE WIECZNY, BOŻE ŻYWY, - Odkupicielu prawdziwy, - Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!

Któryś jest na wysokości, - Schyl nieba, użycz litości, - Spuść się w nasze głębokości!

O niebieskie góry srogie, - Spuśćcie rosę na ubogie, - Dajcie nam Zbawienie drogie!

Przyjdź co rychlej, Miłosierny, - O Boże, człowiek mizerny, - Ciebie czeka, Tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie, - Zmiłuj się w tak nagłej sprawie;  - Racz przyjść ku Wwej wiecznej sławie!


PO UPADKU CZŁOWIEKA GRZESZNEGO - Użalił się Pan stworzenia Swego: - Zesłał na świat Archanioła cnego.

„Idź do Panny, imię Jej Maryja! - Spraw poselstwo: Zdrowaś, łaski pełna: - Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa!”.

Panna natenczas psałterz czytała, - Gdy pozdrowienie to usłyszała; - Na słowa się anielskie zdumiała.

Archanioł, widząc Pannę troskliwą, - Jął Ją cieszyć mową łagodliwą: - „Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą!”

„Znalazłaś łaskę u Pana swego - Ty się masz stać Matką Syna Jego. - Ta jest wola Boga wszechmocnego!”


SPUŚĆCIE NAM NA ZIEMSKIE NIWY - Zbawcę, z niebios obłoki! - Świat przez grzechy nieszczęśliwy, - Wołał w nocy głębokiej, - Gdy wśród przekleństwa od Boga, - Czart panował, śmierć i trwoga, - A ciężkie przewinienia, - Zamkły bramy zbawienia.

Ale się Ojciec zlitował - Nad nędzną ludzi dolą, - Syn się chętnie ofiarował, - By spełnił wieczną wolą; - Zaraz Gabryel zstępuje, - I Maryi to zwiastuje, - I że z Ducha Świętego, - Pocznie Syna Bożego.

Panna przeczysta w pokorze - Wyrokom się poddaje; - Iszczą się wyroki Boże, - Słowo Ciałem się staje. – Ach, ciesz się Adama plemię! - Zbawiciel zejdzie na ziemię: - Drżyj, piekło, On twe mocy, - W wiecznej pogrąży nocy.

Oto się już głos rozchodzi: - Wstańcie bracia uśpieni! - Zbawienie nasze nadchodzi, - Noc się w jasny dzień mieni. - Precz odtąd dzieła niecnoty, - Wylęgnione wśród ciemnoty; - Niech każdy z nas w przyszłości - Zbroję wdzieje światłości!

Niech nas zdobi mierność stała - W pokarmie i napoju, - Nie hołdujmy chuciom ciała, - Żyjmy w zgodzie, w pokoju! - Naśladować Tego mamy, - Którego przyjścia czekamy; - Ta jest powinność nasza, - Tak Apostoł ogłasza.

Zbawco świata! Szczerze chcemy - Pełnić te powinności; - Złącz się z nami, niech będziemy - Twymi dziećmi w szczerości! - Wlej o Jezu miłościwy, - W duszę mą pokój prawdziwy! -Posiądź, i serce moje, - Wszak jestem dziecię Twoje!


ZDROWAŚ BĄDŹ MARYJA, - Niebieska lilija, - Panu Bogu miła, - Matko litościwa: - Tyś jest nasza ucieczka, - Najświętsza Maryja!

Maryja wielebna, - Ukaż drogę pewną - Przykazania Twego - Boga wszechmocnego! – On-ci wszystka nadzieja - Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, - Czystości anielskiej, - Pannaś nad pannami, - Święta nad świętymi, - O Najświętsza Maryja, - Módl się dziś za nami!

Pełna wszech światłości, - Wielkiej pokorności, - Bez grzechuś poczęła, - Wielką sławę wzięła, - Przez Twoje narodzenie, - Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama, - Ojca wszystkich ludzi, - Z niego Ewę matkę, - Co zgrzeszyła jabłkiem; - Aleś Ty naprawiła, - Czym Ewa zgrzeszyła.

Z tobą był Duch święty, - Syn Boży poczęty - W Twym żywocie czystym, - Trójcy Świętej miłym, - I z Ciebie się narodził, - Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś Ty, - Nad wszystko stworzenie; - Pan Bóg wszechmogący, - Dał przez Cię zbawienie, - Jezus, Syn Twój, odkupił, - Wszystko ludzkie plemię!


Źródło: Ks. dr Edmund Skalski, „Z Panem Bogiem”, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2014