Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla czytelników dwutygodnika „Pielgrzym”.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu „Z Pielgrzymem do Ziemi Świętej”, zwanego dalej Konkursem jest Wydawnictwo „Bernardinum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245147, zwana dalej Organizatorem.

3. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Ks. Bpa K. Dominika 11, 83-130 Pelplin.

4. Konkurs jest przeprowadzany na łamach dwutygodnika „Pielgrzym”, którego właścicielem i wydawcą jest Organizator, począwszy od numeru 12/2018 do numeru 18/2018

5. Konkurs rozpoczyna się 16.06.2018 r. o godzinie 8:00 i trwa do 30.09.2018 r. do godziny 23.59.

6. Organizator Konkursu informuje o zasadach Konkursu na łamach dwutygodnika „Pielgrzym” oraz na stronie internetowej
www.pielgrzym.pelplin.pl.

7. Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Organizatora wskazanej w ust.3 powyżej oraz na stronie internetowej
www.pielgrzym.pelplin.pl.


§ 2 NAGRODY


1. Nagrodami w Konkursie są:

a. pielgrzymka samolotowa do Ziemi Świętej, której organizatorem jest Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ARCUS - nagroda I stopnia;

b. dwa zestawy książek religijnych – nagrody II stopnia;

2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo „Bernardinum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie.§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do czytelników dwutygodnika „Pielgrzym”.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zebranie siedmiu kuponów publikowanych na łamach czasopisma „Pielgrzym” od numeru 12/2018 do numeru 18/2018 i odesłanie kompletu kuponów wraz z podaniem dokładnych danych adresowych na adres organizatora podany w §1 ust. 3 Regulaminu do dnia 30.09/.2018 roku.

3. Warunkiem udziału Uczestnika w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie „Z Pielgrzymem do Ziemi Świętej”, promocji Organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej Organizatora i w czasopiśmie Pielgrzym, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej organizatora oraz w czasopiśmie Pielgrzym. Organizator wskazuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników konkursu, posiada status Administratora. Administratorem tych danych osobowych jest Wydawnictwo „Bernardinum” sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane Uczestnika będą przetwarzane w związku z uczestnictwem i realizacją Konkursu „Z Pielgrzymem do Ziemi Świętej”. Uczestnik ma
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji). Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (można wskazać dane organu)

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 K.C. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również:
a) przesłanie oryginalnych, wyciętych z dwutygodnika „Pielgrzym” kuponów. Wszelkiego rodzaju kopie wykluczają możliwość udziału w Konkursie.

b) akceptacja całości regulaminu i wyrażenie przez Uczestnika bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu udziału w konkursie „Z Pielgrzymem do Ziemi Świętej”, promocji Organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej Organizatora i w czasopiśmie Pielgrzym, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej organizatora oraz w czasopiśmie Pielgrzym

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

9. Jeden komplet kuponów, o którym mowa w §3 ust.6 upoważnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.

10. Każdy kolejny komplet kuponów upoważnia do dokonania kolejnego zgłoszenia udziału w Konkursie i tym samym zwiększa szansę na nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.

2. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator Konkursu. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora (osoby wskazane przez Organizatora).


§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcami zostaną osoby wybrane w drodze losowania.

2. Komisja Konkursowa ogłosi nazwiska Laureatów na łamach 21/2018 numeru dwutygodnika „Pielgrzym”.

3. Nagroda I stopnia – potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłana do Laureata na koszt Organizatora za pośrednictwem kuriera w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrody II stopnia zostaną wysłane przez Organizatora pocztą w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.


5. Przepadek nagród I lub II stopnia następuje, m.in. w przypadku, kiedy Laureat odmówi okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość podczas odbioru nagrody lub gdy dane w dokumencie tożsamości nie będą zgodne z przekazanymi w związku z udziałem w Konkursie.

6. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ich ekwiwalentu. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
7. Odbiór nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić czytelnym własnoręcznym podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru.


§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 16.06.2018 roku.

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych.

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

Załączniki
Download this file (formularz-konkursu.pdf)Formularz zgłoszeniowy do konkursu[„Z Pielgrzymem do Ziemi Świętej”]29 kB

Wartościowa książka