Zgodnie z tradycją, w dzień tragicznej pelplińskiej jesieni w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, najstarszej uczelni Pomorza, rozpoczęto już po raz 358. nowy rok akademicki. Do grona kleryków zostało włączonych 22 nowych alumnów roku pierwszego.  Szczególnym wydarzeniem tego dnia było poświęcenie przez Biskupa Diecezjalnego nowego gmachu biblioteki seminaryjnej.


W WSD w Pelplinie studiuje obecnie 94 alumnów. W tym 18 diakonów.
„Inauguracja roku akademickiego w WSD ma podwójny charakter – jest wydarzeniem akademickim, ale także wydarzeniem formacyjnym. To jest uroczyste rozpoczęcie roku nauki, ale także roku nabierania doświadczenia, formacji (…).” Tymi słowami ksiądz biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga rozpoczął homilię, którą wygłosił podczas Mszy św. sprawowanej 20 października br. w Bazylice katedralnej w Peplinie z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2009/2010. W dalszej części, nawiązując do Ewangelii, Biskup Pelpliński rozważał, co oznacza budowanie na skale. Podkreślał, że nie wystarczy do tego tylko wiedza. „Budować na skale to nie tylko chcieć być księdzem. Co znaczy być księdzem? Czy odczytujemy w tym wszystkim zadanie świadka, nauczyciela, bycie solidarnym z ludem (…). Budować na skale to jest budować na Chrystusie, On jest fundamentem prawdziwego, rzetelnego budowania. To znaczy wiązać budowę z podłożem, ze skałą. A skałą jest Chrystus – to nam przypomniał Jan Paweł II na Górze jego imienia. To znaczy z Nim związać się na czas najtrudniejszy, przetrwać wszystko to najgorsze”.
Biskup Pelpliński dodał także, że „budować na skale to znaczy iść z Ewangelią w ręku do dzisiejszego świata. Pewnie nie ma nic gorszego, jak chrześcijaństwo drobnomieszczańskie: w papciach i przy piecu. Tymczasem Ewangelia wymaga: Idąc, nauczajcie. Tak więc szukajcie sobie pola do pracy: w szkole, w ruchach katolickich, we wspólnotach różańcowych, we wspólnotach zawodowych, w związkach zawodowych. Mamy szukać. Ksiądz Popiełuszko szukał i znalazł. Przypłacił to życiem, ale jakim pięknym świadectwem jednocześnie”.

Immatrykulacja
Po Mszy św. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w auli WSD. Ksiądz rektor Antoni Bączkowski przywitał przybyłych gości: parlamentarzystów, rektorów i przedstawicieli władz wyższych uczelni Pomorza, władz samorządowych, przybyłych duchownych z całej diecezji pelplińskiej oraz rodziców alumnów roku pierwszego. Wspomniał także o otrzymanych listach, a wśród nich o życzeniach, napisanych 7 października przez ostatniego biskupa chełmińskiego ks. abpa Mariana Przykuckiego. List ten został napisany dziewięć dni przed śmiercią nadawcy. Ksiądz rektor skierował także wyrazy wdzięczności wobec Biskupa Pelplińskiego, który w tym roku akademickim przekazał nowy gmach biblioteki seminaryjnej oraz reprint Biblii Jakuba Wujka. Ksiądz rektor nawiązał w słowach powitania do Roku Kapłańskiego, podkreślając jego wielki dar. Zachęcił alumnów do wierności w powołaniu i do pogłębiana swojej mądrości. Ks. Bączkowski zauważył także, że „seminarium duchowne to dom ziarna. Miejsce szczególnego zasiewu, dojrzewania a także obumierania i tracenia tego, co zbędne, aby wydać owoc, czyli stać się kapłanem Chrystusa”.
Sprawozdanie rektorskie za miniony rok akademicki przedstawił ks. wicerektor Janusz Chyła. Zwrócił w nim uwagę na szczególne osiągnięcia alumnów w formacji naukowej, duchowej oraz na rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnych ruchach kościelnych i kołach kleryckich. Dziekan alumnów Karol Ciesielski w imieniu wszystkich studentów WSD podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie patrona Roku Kapłańskiego św. Jana Vianneya. Tym samym dodał otuchy 22 alumnom roku pierwszego, którzy w obecności Biskupa Diecezjalnego złożyli ślubowanie, a z rąk księdza rektora otrzymali indeksy akademickie. Po immatrykulacji Ksiądz Biskup Pelpliński wręczył nagrodę Biskupa Diecezjalnego alumnowi IV roku Tomaszowi Szcześniakowi oraz nagrodę Rady Profesorów Łukaszowi Simińskiemu. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Barbara Góra z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nt. „Pelplin, miasto Księgi”.
Na zakończenie uroczystej inauguracji Ksiądz Biskup Pelpliński odniósł się do Roku Kapłańskiego, w którym „mamy przywilej i obowiązek odkrywania korzeni swojego kapłaństwa. Niech to będzie kościół parafialny, rodzina, rodzice świadomi swojej konsekracji do tworzenia wspólnoty rodzinnej. W ramach studium teologii niech to będzie odkrywanie dróg, którymi Duch Święty prowadził ludzi przez proroków” – mówił Ksiądz Biskup. Ukazał także znaczenie kapłaństwa Chrystusowego w oparciu o List do Hebrajczyków. Odpowiadał na pytanie: „Co oznacza wierność Chrystusa, wierność kapłana?”. Oznacza to ciągłe wsłuchiwanie się w głos Boga, który powołuje. Jako przykład takiej postawy ukazał Biskup Pelpliński proroka Izajasza. Podkreślił także rolę w kapłaństwie posłuszeństwa i solidarności wobec pasterzy Kościoła.

Otwarcie biblioteki seminaryjnej
W godzinach popołudniowych ksiądz biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga poświęcił i otworzył nowy gmach biblioteki WSD. Ksiądz infułat Stanisław Grunt, ekonom diecezji pelplińskiej przypomniał historię budowy nowego gmachu, która początek bierze od odezwy Biskupa Diecezjalnego do diecezjan z dnia 14 maja 2007 roku. Prace trwały 22 miesiące. Ksiądz infułat skierował słowa podziękowania do Biskupa Pelplińskiego za inicjatywę, interesowanie się budową, znaczące ofiary przeznaczone na ten cel. Księdzu biskupowi pomocniczemu Piotrowi Krupie wyraził ksiądz infułat podziękowanie również za złożone ofiary. Także wyrazy wdzięczności zostały skierowane do duchownych i diecezjan za wsparcie finansowe. Szczególne podziękowania skierował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do marszałków województwa pomorskiego: Jana Kozłowskiego oraz Mieczysława Struga, wojewody pomorskiego za uzyskane środki unijne. Projektantami przebudowanego gmachu biblioteki są Anita i Marek Gawdzikowie. Ksiądz infułat zapowiedział także przeprowadzkę do nowych pomieszczeń, która przewidziana jest na następne dwa lata. Ksiądz Biskup Diecezjalny podpisał akt erekcyjny, który został odczytany przez ks. Krzysztofa Kocha, nowego wicedyrektora biblioteki WSD.
Ksiądz biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga, przed poświęceniem nowego budynku powiedział: „Dzień dzisiejszy jest dla nas wyjątkowy. To przeżycie bardzo radosne i jednocześnie chwalebne, że w krótkim czasie kończy się budowa dzieła bardzo nam potrzebnego – biblioteki diecezjalnej”. Podziękował także księdzu infułatowi Stanisławowi Gruntowi za gorliwą pracę. Słowa wdzięczności skierował do Marszałka Województwa Pomorskiego za wsparcie finansowe, pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Następnie Biskup Pelpliński dokonał poświęcenia gmachu biblioteki. Na zakończenie uroczystości przemówił marszałek pomorski Mieczysław Strug, który wyraził gratulacje Biskupowi Pelplińskiemu w związku z otwarciem nowej biblioteki. Z tej też okazji, pod redakcją ks. infułata Stanisława Grunta oraz obecnego dyrektora biblioteki WSD ks. prof. Anastazego Nadolnego, powstało opracowanie naukowe pt. „Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Historia i dzień dzisiejszy”. W Muzeum Diecezjalnym, dzięki księdzu dyrektorowi kan. Wincentemu Pytlikowi, została otwarta wystawa pt. „Galaktyka Gutenberga. Inkunabuły ze zbiorów Biblioteki WSD w Pelplinie”.

Wspomnienie pomordowanych kapłanów Pelplina
Dzień inauguracji roku akademickiego kończy się zgodnie z przyjętą tradycją Mszą św. za pomordowanych kapłanów miasta biskupiego, z czasów tzw. pelplińskiej jesieni. Przed Eucharystią Ksiądz Biskup Pomocniczy w obecności Biskupa Diecezjalnego przyjął do wspólnoty kanoników Kapituły Pelplińskiej ks. Zbigniewa Rutkowskiego, proboszcza parafii Gniew. Następnie Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga, który w homilii wspomniał historię sprzed 70. lat wymieniając nazwiska kapłanów zamordowanych przez hitlerowców. Ukazał także sens męczeństwa, mówiąc, że kapłani męczennicy przez swoją śmierć budowali drogi dla Pana. Ta Msza św. jest połączeniem się z prezbiterami tamtych czasów w Roku Kapłańskim.
Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup Diecezjalny skierował życzenia oraz wręczył księgę pamiątkową „Studia Pelplińskie” ks. kan. Edwardowi Hinzowi, który obchodził swoje 80. urodziny.

ks. Wojciech Węckowski


„Pielgrzym” 2009, nr 22 (520), s. 10-11

Zgodnie z tradycją, w dzień tragicznej pelplińskiej jesieni w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, najstarszej uczelni Pomorza, rozpoczęto już po raz 358. nowy rok akademicki. Do grona kleryków zostało włączonych 22 nowych alumnów roku pierwszego.  Szczególnym wydarzeniem tego dnia było poświęcenie przez Biskupa Diecezjalnego nowego gmachu biblioteki seminaryjnej.